LDD >> # Skat >> Skattepligt for selvejende og private daginstitutioner? Hvad er status!

Skattepligt for selvejende og private daginstitutioner? Hvad er status!

Skattepligt for selvejende og private daginstitutioner? Hvad er status!I juni 2016 informerede vi om, at SKAT har indtaget den holdning, at drift af daginstitutioner er skattepligtige og at der dermed skal udarbejdes regnskaber og indsendes selvangivelser opgjort efter skatteretlige regler. Dette gælder dog ikke kommunale daginstitutioner, idet disse er fritaget, som følge af at kommuner positivt er fritaget for skattepligt.

Der er tale om brud på mange årig praksis om skattefrihed og som nævnt tidligere, er det vor holdning, at SKAT’s afgørelse ikke er korrekt og ikke er på linje med den almindelige danskers opfattelse. Heldigvis er Skatteministeren enig i vort synspunkt og han har den 6. september 2016 afgivet følgende svar på forespørgsel:

”Jeg har forståelse for den udfordring, dette kan indebære for institutionerne, og jeg er indstillet på i den kommende folketingssamling at fremsætte et lovforslag, der skattefritager selvejende institutioner på daginstitutionsområdet, hvor et evt. overskud kun kan anvendes til institutionens formål. Beskatning af private daginstitutioner, hvor der kan tjenes et overskud, og hvor der kan ske udlodning til ejerne, mener jeg derimod bør fastholdes.”

Det skal her præciseres, at når Skatteministeren taler om private daginstitutioner tænker han ikke på selvejende institutioner der modtager tilskud efter dagtilbudslovens § 29 stk. 5, men institutioner der er ejet privat.

Desværre har det ikke været muligt for Skatteministeren at fremsætte lovforslaget endnu. Vi har i december i år mundtligt og uformelt forespurgt Skatteministeren til sagen og han har bekræftet, at han hurtigst muligt agter at fremsætte lovforslag, der sikrer, at der ikke skal udarbejdes regnskaber opgjort efter skatteretlige principper, selvangivelser mm.

Retstilstanden er derfor lidt mudret lige nu. SKAT mener der er skattepligt medens Skatteministeren vil sikre at loven ændres, så SKAT ikke kan fastholde deres synspunkt.

Det er vor opfattelse, at det er i alles interesse, at der ikke anvendes unødige ressourcer på at opgøre skattepligtig indkomst, da vi anser det for sikkert at skattepligt ikke effektueres. Det er derfor vor opfattelse at ledelsen/institutionen ikke kan ifalde ansvar for evt. manglende indsendelse af selvangivelser mm.

Vi anbefaler derfor at man afventer Skatteministerens udspil og ikke gør yderligere lige nu.

Med venlig hilsen
Gregers Paulsen

Partner, statsautoriseret revisor

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?