LDD >> Privatisering

Privatisering

Vejledning i oprettelse af privatinstitutioner efter dagtilbudsloven …[Download hele PDF]

Denne vejledning er tænkt som inspiration til initiativtagere, der ønsker at starte en privatinstitution.

Indledning

PrivatiseringI 2005 blev det muligt at oprette private daginstitutioner i Danmark. I 2008 blev det muligt at oprette private fritidshjem og klubber. Fritidshjem har dog ikke et retskrav på godkendelse, men en mulighed og kun efter aftale med kommunen.

Loven giver alle forældre, enkeltpersoner, selvejende institutioner, organisationer, firmaer m.fl. en ret til, at oprette private daginstitutioner. Disse kan oprettes, hvis man opfylder godkendelseskriterier, som de enkelte kommuner har opstillet. Private daginstitutioner i 0 til 6 års området har ikke nogen aftale/overenskomst med kommunen og er ikke en del af den kommunale forsyning af pladser. Institutionen får en godkendelse til at drive daginstitution. Hvis kommunens godkendelseskriterier opfyldes skal kommunen godkende den private institution.

Private fritidshjem og delvist fritidsklubber kan ligeledes oprettes af alle, men de skal til forskel fra daginstitutionerne have en aftale med kommunen, som grundlag for deres drift. De har således ikke et krav på godkendelse.

Hver enkelt kommune skal udarbejde godkendelseskriterier for private daginstitutioner i 0 – 6 års området. Godkendelseskriterierne må ikke stille større eller mindre krav til normering, bygninger etc. end kommunen selv kan leve op til for sine egne institutioner. Hvis institutionen opfylder godkendelseskriterierne, skal kommunen give tilladelsen. Dvs. at eksisterende institutioner (f.eks. selvejende) umiddelbart skal kunne godkendes som privat institution.

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) er landets største paraplyorganisation og har erfaring fra mere end 100 privatiserede dagtilbud.

 

Baggrund og Krav

PrivatiseringBaggrunden for at starte en privatinstitution kan være en eksisterende selvejende eller kommunal institution, der af forskellige grunde ønsker, at overgå til den mere frie driftsform som privatinstitutioner er. Der kan også være tale om enkeltpersoner, forældre eller pædagoggrupper eller andre, der blot ønsker at starte deres egen daginstitution.

For at man kan starte en privatinstitution, skal de godkendelseskriterier, den enkelte kommune har opstillet, opfyldes. Kommunerne har pligt til at offentliggøre godkendelseskriterierne på hjemmesiden. På kommunernes hjemmesider kan man også finde de beløb, privatinstitutionen får i tilskud pr barn.

Initiativtagerne skal søge kommunen om godkendelse som privatinstitution og i ansøgningen tilkendegive og vise, at de opfylder de opstillede godkendelseskriterier.

De krav kommunen opstiller i godkendelseskriterierne med hensyn til normering, bygninger mv., må ikke være større, end kommunen selv opfylder dem for sine egne institutioner.

Privatinstitutioner skal endvidere leve op til centralt fastsatte love og regler på området, bl.a. offentlighedsloven, reglerne vedrørende forældreindflydelse, sprogstimulering, børnemiljøvurderinger mv.

De bygninger, man ønsker at anvende, skal leve op til de lokalt og centralt fastsatte regler i den pågældende kommune for daginstitutionsbygninger. Kommunen vil som udgangspunkt, uden forbehold, skulle godkende bygningerne, hvis børnehaven eksisterer (i allerede godkendte bygninger). Hvis der er tale om nybygning, skal børnehaven leve op til de krav, kommunen stiller til sig selv ved nybygning af en børnehave/vuggestue.

De bygningsmæssige retningslinjer for nybygning, fås ved henvendelse til den enkelte kommune.

Initiativtagerne sender herefter en ansøgning til kommunen, med en beskrivelse af, hvorledes man vil opfylde kommunens godkendelseskriterier.

LDD har stor erfaring med udarbejdelse af privatiseringsansøgninger. Tag evt. kontakt til LDD og hør om mulighederne for samarbejde og hjælp.

Private fritidshjem og til dels fritidsklubber skal derimod lave en egentlig aftale om driften med kommunen.

 

Udgifter

PrivatiseringKommunen kan bestemme, at der ved ansøgning om godkendelse af projektet, skal indbetales 30.000 kr. i depositum. Når ansøgningen er færdigbehandlet, og uanset udfald, skal depositummet tilbagebetales. Spørg i LDD om mulighederne for om LDD kan være behjælpelig med stille depositum.

Kommunen kan herudover kræve, at privatinstitutionen ved opstart stiller en driftsgaranti på anfordringsvilkår.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om en sådan driftsgaranti, og i givet fald hvor stor den skal være. Det skal fremgå af godkendelseskriterierne, om kommunen stiller sådan et krav. Formålet med driftsgaranti er i henhold til reglerne, at den skal være en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres tab ved ophør af daginstitutionen (kommunen har i så fald pligt til at passe børnene). Størrelsen af garantien skal altid være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution.

Driftsgarantien skal stilles som en anfordringsgaranti som udstedes af et finansieringsinstitut, en bank el lign. Spørg i LDD hvilke muligheder der er, for at LDD kan være behjælpelig med, at etablere driftsgarantien.

Kommunerne kan maksimalt stille krav om en driftsgaranti, der svarer til 3 måneders drift (størrelsesordenen 6 – 800.000 kr. for en 40 børns daginstitution).

Ud over disse udgifter vil der ved opstart være udgifter til køb af inventar. I eksisterende kommunale daginstitutioner tilhører inventarer, herunder legepladsudstyr mv. normalt kommunen, og det skal i givet fald aftales, hvor meget det kan købes for.

Hvis en privatinstitution skal startes fra bunden, kan inventar og legepladsudstyr mv. hurtigt ryge op i størrelsesordenen 500.000 kr.

… [Download hele PDF]

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?