LDD >> # Orienteringsnyt >> Orienteringsnyt november 2018

Orienteringsnyt november 2018

Orienterings Nyt   –   november 2018

Momspligt for organisationerne.

Med virkning fra 1. januar 2019 har SKAT besluttet, at organisationer der varetager administration for selvejende og private institutioner, skal opkræve moms af deres ydelser.

Det betyder, at opkrævningen for 1. kvartal 2019 er tillagt 25% moms af administrationshonoraret til LDD. For de selvejende institutioner med driftsoverenskomst har det ingen betydning, idet konteringen i det kommunale økonomisystem tager højde herfor.

For de private institutioner betyder det, at administrationstilskuddet fra kommunerne skal forhøjes med 25%. Økonomiministeriet har i november måned meddelt, at udgiften for kommunerne til moms, vil blive refunderet via den kommunale momsudligningsordning, således at SKATs tiltag er udgiftsneutralt for kommunerne.

Vi vil i LDD – som i alle de øvrige organisationer – påse, at institutionerne får det tilskud som de skal have!

Ny konsulent i LDD

Den 2. januar 2019 tiltræder Dorthe Filtenborg Merot stillingen som pædagogisk udviklingskonsulent her i LDD. Dorte indtræder således i konsulentgruppen med kollegerne Charlotte Henriksen og Steen Sterndorf.

Dorthe er uddannet pædagog og har igennem en lang årrække været leder i både selvejende og kommunale institutioner, og har ledererfaring med små, mellemstore og helt store institutioner.

Dorthe har stor indsigt i dagtilbudsverdenen og det gode børneliv og har bred erfaring med at supervisere, rådgive, facilitere udviklingsprocesser samt understøtte de selvejende og private dagtilbud i udvikling af den pædagogiske praksis og fastholdelse af en fortsat kvalitetssikring af institutionen.

Dorthe er godt bekendt med organisationsbranchen, da hun de sidste snart 5 år har arbejdet som pædagogisk konsulent i Frie Børnehaver og Fritidshjem samt i Fobu.

Dorthe har herudover udgivet en omfattende samling af bøger, pjecer, hæfter, antologier, læreplansplakater og meget andet – alt sammen indenfor pædagogik og udvikling på dagtilbudsområdet. Hun har desuden deltaget i én af Børne- og Socialministeriets nedsatte arbejdsgrupper bag den nye, styrkede pædagogiske læreplan, som hun har et indgående kendskab til og viden omkring.

Kom godt i gang med den styrkede pædagogiske læreplan

Med indførslen af den nye styrkede pædagogiske læreplan kaldes der på et revisionsarbejde af den oprindelige pædagogiske læreplan, der skal gen- og nytænkes i en styrket udgave, med udgangspunkt i de nugældende lovmæssige rammer og mål.

Dette arbejde er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden ude i de respektive selvejende eller private dagtilbud. Vigtigt er, at de nationale krav over- og omsættes til en lokal forståelse og kontekst, som er meningsfuld og taler ind i et ejerskab hos lederen/ledelsen og det pædagogiske personale. Den styrkede pædagogiske læreplan er et vigtigt fundament i institutionen, der fagligt driver sit pædagogiske udviklingsarbejde med, at sikre alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling med afsæt i læreplanens faglige intention og mål.

Derfor tilbyder LDD i det nye år et kursus, hvor Dorthe Filtenborg vil være underviser.

Kurset vil:

  • Præsentere hovedpointerne i den styrkede pædagogiske læreplans ramme og indhold (lovteksten)
  • Beskrive læringsmiljøets indhold og kvalificering i forhold til det pædagogiske udviklingsarbejde med børnene, herunder belyse den pædagogiske rolle
  • Perspektivere den didaktiske tænkning og praksis i forhold til at omsætte læreplanens formål og mål
  • Bidrage med input til revisionsarbejdet herunder hvordan man konkret kan opbygge en styrket pædagogisk læreplan
  • Vise eksempler fra pædagogisk praksis i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Målgruppen for kurset er fortrinsvis ledere (ledelsesteam) samt pædagoger, men også bestyrelsesmedlemmer kan profitere af at deltage. Kurset er et heldagskursus fra kl. 9-15 og vil veksle mellem konkrete oplæg, refleksion, øvelser samt fælles debat og sparring. Kurset forventes at kunne udbydes i marts måned, og vil blive afviklet på Sjælland, Fyn og Jylland.

Kurset lægges ud på LDD`s hjemmeside i løbet af januar måned, hvor pris, tid og sted vil fremgå.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Afslutningsvis vil vi allerede nu benytte lejligheden til, at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år.

Med venlig hilsen
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Palle Woss Petersen
Direktør

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?