LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 19. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 19. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner, den 19. marts 2020Der kommer fortsat nye retningslinjer samt spørgsmål i forbindelse med den særlige situation, som vi befinder os i.

Der sker løbende en udvikling med nye regler og forbud. Vi anbefaler stadigvæk, at I er i tæt dialog med jeres kommune og sundhedsmyndighederne samt holder jer orienteret via de forskellige in-stansers hjemmesider. Som nævnt tidligere har vi på WWW.LDD.DK samlet vores opdaterede in-formationsmateriale, hvor I formentlig også kan finde svar på jeres forskellige spørgsmål.

I er selvfølgelig stadigvæk velkomne til at skrive til os for afklaring af de spørgsmål, I måtte have. Vi forsøger at tage jeres generelle spørgsmål og vores svar med i vores informationsbreve.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Skal institutionen være særligt opmærksom på nogle børn ifm. nedlukning mv.?

Regeringen beder alle institutioner være meget opmærksomme på gruppen af socialt udsatte børn og unge i forbindelse med nedlukning og nødpasning.

Børne- og undervisningsministeren udtaler, at ”Vi står i en helt ekstraordinær situation, der vender op og ned på alle børns hverdag”, og understreger, at langt de fleste børn har et stærkt sikker-hedsnet af forældre, søskende og andre til at hjælpe dem igennem.

”Men der er desværre også nogen, hvor der kan være sygdom, misbrug, handicap eller andre problemer at slås med derhjemme. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi som samfund også spænder et sikkerhedsnet ud under de børn. Ellers er de i fare for at blive helt tabt i den her situation.”

Institutionerne er allerede opmærksomme på disse forhold, når der arrangeres nødpasning, hvor man bl.a. skal tage hensyn til, at børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan blive i deres dagtilbud. For børn med fx problemer i hjemmet gælder det, at der skal vurderes individuelt i forhold til behovet for nødpasning.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag understreger, at indsatsen for både udsatte og anbragte børn er en kritisk funktion, der skal opretholdes. Det betyder, at kommunen fortsat skal behandle underretninger om børn. Ligesom sager om anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og sårbare familier skal behandles og iværksættes som normalt.

På børne- og undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse den fulde ordlyd af deres pressemeddelelse:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200319-regering-og-kommuner-vi-skal-passe-godt-paa-boern-med-problemer-i-hjemmet

Har forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer betydning for dagtilbud?

Fra 18/3 2020 kl. 10.00 er det forbudt med forsamlinger på mere end 10 personer. Det er LDD’s oplevelse, at antallet af børn i nødpasning er yderst begrænset, og LDD anbefaler, at nødpasning bør arrangeres, således at man sikre der kan holdes den anbefalede afstand og at der så vidt mu-ligt er færre end 10 personer i et lokale.

LDD afventer pt. et svar fra ministeriet på de nærmere retningslinjer for nødpasning hvis man risikere mere end 10 personer samlet i nødpasningen.
LDD anbefaler, at man holder sig orienteret om de lokale kommunale retningslinjer. Børne- og undervisningsministeren henviser i et tidligere svar til dette. Svaret kan ses på dette link:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L140/spm/17/svar/1643416/2164768.pdf

Hvad hvis forældre får behov for nødpasning under nødlukning?

Hvis forældre, der i første omgang ikke har tilmeldt deres barn til nødpasning, alligevel får behov for pasning, skal institutionen inden for reglerne om nødpasning tilbyde dette.

LDD vurderer ikke om, de konkrete familie har et reelt behov eller ej. Det anbefales, at institutionen tager en snak med kommunen, hvis der er usikkerhed i enkelte sager.
Reglerne for nødpasning mv. findes i ”Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Hvis der opstår behov for at genåbne institutionen for nødpasning, må institutionen indkalde de medarbejdere, der skal til for at kunne gennemføre nødpasning. Denne løsning er en naturlig konsekvens af, at personale, der ikke holder ferie eller er sygemeldt, står til rådighed for arbejdspladsen og i denne situation for at etablere nødpasning.

Vi gør opmærksom på, at for private institutioner er det ikke kommunen, men den private institution, der har forpligtelsen til at sørge for nødpasning. Også selvom forældrene ikke tidligere har oplyst om behovet. Forældrene betaler fuld forældrebetaling for pasning, og institutionen oppebærer kommunalt tilskud, derfor skal institutionen imødekomme forældrenes behov, inden for de regler der gælder.

Hvis en privat institution ikke etablerer den nødvendige nødpasning, vil man skulle forvente at blive trukket i kommunalt tilskud samt at skulle tilbagebetale  forældrebetaling.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Må medarbejdere tage frivillig ansættelse i hjemsendelsesperioden?

Vi ser nu, at eksempelvis kommuner efterspørger hjemsendte medarbejderes arbejdskraft ved frivillig ansættelse indenfor bl.a. plejesektoren.

Medarbejdere kan godt tage frivilligt arbejde i hjemsendelsesperioden. Dog er det en forudsætning, at de står fuldt ud til rådighed for arbejdsgiveren, hvis denne får brug for medarbejderens arbejdskraft i hjemsendelsesperioden. Medarbejderen skal kunne møde ind på det ordinære job uden unødigt ophold.

Vi anbefaler, at de medarbejdere, der tager frivilligt arbejde, søger råd og vejledning f.eks. i deres faglige organisation omkring deres egne forhold i forbindelse med deres arbejde som frivillig.

Hvilke muligheder er der for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ifm. covid- 19?

Regeringen har vedtaget en ændring af lov om sygedagpenge, der har til formål at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgivere som følge af udbruddet af covid-19. Ændringsforslaget udvider arbejdsgivernes adgang til sygedagpengerefusion i forbindelse med fravær grundet covid-19.

Ændringen af reglerne om sygedagpengerefusion betyder, at institutionen kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved sygdom grundet covid-19 eller ved fravær grundet sundhedsmyndighedernes anbefalede hjemsendelse begrundet i covid-19. Reglerne finder fx også anvendelse for medarbejdere, som har været fraværende som følge af sundhedsmyndighedernes anbefaling efter rejse til bestemte områder. Reglerne gælder fravær fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021, forudsat at de sædvanlige betingelser for sygedagpengerefusion i loven er opfyldt.

Der skal ikke indhentes lægelig dokumentation for fraværet fra medarbejderens læge eller sundhedsmyndigheder om, at sygefraværet skyldes covid-19. Den fraværende medarbejder skal i stedet på tro og love overfor jer erklære, at medarbejderen har en realistisk formodning for, at fraværet skyldes covid-19. En tro og love-erklæring ligger under downloads på vores hjemmeside.

Der er udarbejdet en udførlig information til de indberetningsansvarlige for sygdom og fravær i MIT. Denne skal følges for at kunne sikre en korrekt indberetning og dermed refusion.

Den ansvarlige skal som hidtil holde sig opdateret i E-boks omkring informationer/ partshøringsbreve eller afgørelser truffet af Jobcenteret fra den ansattes bopælskommune i forbindelse med udbetaling af sygedagpengerefusion.

Vi har også erfaret, at nogle kommuner ønsker en opdatering på omfanget af fravær, alene af statiske årsager. Her må I selv holde jer opdateret.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?