LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020 [ download ]

 

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020Vi håber, I alle er kommet godt i gang med anden uge med nedlukning og nødpasning i dagtilbud. Vi forsøger i dette informationsbrev at samle op på de henvendelser, der har været, samt orientere lidt om, hvad vi har af opsamlet information.

Som vi også skriver senere i dette nyhedsbrev, har der på det sidste været talt om, hvorvidt offent-lige ansatte i denne særlige situation kan udføre andre jobfunktioner, end dem de er ansat til. LDD’s anbefaling er, at selvejende såvel som private dagtilbud i videst muligt omfang påtager sig det samfundsmæssige ansvar, man som institution har, og hjælper, hvor der er brug for det, og i det omfang kan lade sig gøre. I den situation vi befinder os i, er LDD af den opfattelse, at alle må hjælpe med at få samfundet til at fungere uden på nuværende tidspunkt at udløse større problemer eller diskussioner. LDD arbejder for, at selvejende og private dagtilbud under disse særlige forhold ikke behandles anderledes end kommunale dagtilbud, hvorfor det også falder naturligt, at institutio-nerne medvirker til så smidigt som muligt at hjælpe det offentlige, forældre mv.

Da der hele tiden sker en løbende udvikling ift. nye regler og/eller forbud, anbefaler vi, at I stadig-væk er i tæt dialog med jeres egen kommune og sundhedsmyndighederne samt holder jer grundigt orienteret via de forskellige instansers hjemmesider. Vi har som tidligere nævnt samlet vores opda-terede informationsmateriale på WWW.LDD.DK, hvor I formentlig også kan finde svar på jeres for-skellige spørgsmål.

Vi modtager selvfølgelig stadigvæk gerne jeres henvendelser for afklaring af de spørgsmål, I måtte have. Vi tager løbende vores svar på jeres generelle spørgsmål og andre informationer med i vo-res informationsbreve.

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Er der ændret i reglerne om nødpasning efter ministres udtalelser 19/3 og 20/3 2020?

LDD har, efter børne- og undervisningsministerens samt social- og indenrigsministerens
udtalelser 19/3 og 20/3 2020, modtaget flere henvendelser om, hvorvidt der er ændret i regelsættet ift. nødpasning, og hvem der måtte have behov for det.
Reglerne om nødpasning fremgår af ”Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”. Heri står der:

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvæl-gelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. æl-dre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og for-syningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medar-bejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder
begrundet i forhold i hjemmet.

Stk. 3. Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af stk. 2, nr. 1 og 3.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der
faktisk sørger for barnet, sikrer, at barnet

Som det kan ses af § 5, stk. 2 pkt. 2 og 3, er det ikke kun forældre, der er ansat i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, til sikring af infrastruktur, i politi eller transport- og forsyningsvirksomheder, som kan have ret til nødpasning af deres børn.

Børne- og undervisningsministeren har i et svar til folketinget 17/3 2020 skrevet følgende:

Det følger af §5 stk. 2 i bekendtgørelsen om lukning og nødpasning, at det er kommunerne som fastsætter rammerne for nødpasningen, herunder for kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning.Det er således kommunerne, der lokalt og med udgangspunkt i de overordnede retningslinjer udarbejder de mere detaljerede kriterier for nødpasningen. Det kan i øvrigt bemærkes, at de generelle forvaltningsmæssige regler gælder, hvorfor eksempelvis den konkrete vurdering skal foretages individuelt.

Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med KL i forhold til den allerede etablerede nødpasning, og hvordan kommunerne administrerer disse regler.

For hvad angår spørgsmål b) kan det slås fast, at der ikke skelnes til, om forældrene har beskæftigelse i den private eller offentlige sektor. Der findes i begge sektorer jobfunktioner, som er samfundskritiske, ligesom der findes medarbejdere som arbejder i virksomhed, som ikke er lukket (fx en fødevarevirksomhed), som har brug for at få passet deres børn. Disse vil være omfattet af nødpasning, såfremt de ikke kan finde anden pasning.

Svaret kan findes på dette link:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l140/spm/16/svar/1643412/2164759.pdf

LDD forsøger at få afklaret med ministerierne, om der med ministrenes forskellige udtalelser er ændret i kriterierne for nødpasning, og vil skrive ud, hvis der ændres i fortolkninger eller regler.

Institutioner, der er drevet som private dagtilbud, skal i øvrigt være opmærksomme på, at private dagtilbud også er forpligtet til at holde lukket og etablere nødpasning.

Kan kommunen beslutte, at overflytning fra et dagtilbud udsættes til nedlukning og nødpasning slutter?

I forbindelse med lukning og nødpasning i dagtilbud har nogle kommuner besluttet, at overflytning og udmeldelse af dagtilbud sættes på midlertidig ”pause” og derfor først skal ske, når situationen atter normaliseres.

Rent formelt er det den enkelte kommune, der beslutter, hvornår overflytning fra f.eks. dagtilbud til SFO sker. Det er således også den enkelte kommune, der har mulighed for at beslutte at udsætte planlagte overflytninger samt ændre i de lokale kriterier.

LDD anbefaler, at selvejende og private dagtilbud i denne særlige situation samarbejder med kommunen, hvor sådanne ændringer måtte blive besluttet. Alle må i denne situation samarbejde og forsøge at hjælpe, hvor man kan.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Kan ansatte, der er hjemsendt, blive kaldt tilbage på arbejde i en helt anden funktion og et helt andet sted og varetage andre opgaver, der ligger ud over deres sædvanlige ansættelsesområde?

Ja, det vil nogle ansatte godt kunne.

KL og Forhandlingsfælleskabet har indgået en fælleserklæring, som bl.a. BUPL og FOA har tiltrådt.

Fælleserklæringen omfatter også selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Fælleserklæringen opfordrer til, at der både centralt og lokalt laves aftaler for, hvordan det skal foregå, når offentligt ansatte bliver bedt om at bidrage på områder, der ligger ud over deres sædvanlige ansættelsesområde.

LDD er orienteret om, at hensigten er, at der i de enkelte kommuner udformes rammeaftaler for arbejdet og de nærmere vilkår. Det vil dog også kunne ske lokalt i den enkelte institution.

Vi forventer, at dette arbejde igangsættes mellem de faglige organisationer og jeres respektive kommuner snarest, og at I vil blive orienteret yderligere gennem kommunen.

Aftalen er tidsbegrænset indtil 31. maj, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.

Aftale gælder kun funktioner, der bliver berørt i forbindelse med Coronakrisen.

LDD kender dog af gode grunde ikke de enkelte kommuners aftaler endnu.

Fælleserklæringen omfatter IKKE private og puljeinstitutioner.

Det er dog LDD’s holdning, at man også i private og puljeinstitutioner udviser mest mulig fleksibilitet og samarbejde i forhold til løsninger i den svære situation, som samfundet står i p.t. Opstår der tvivl, eller har I andre udfordringer, er I som vanligt velkommen til at kontakte HR for afklaring.

Fælleserklæringen kan hentes på: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2020/20-03-marts/faelleserklaering-coronavirus-stor-gensidig-fleksibilitet-hurtighed-og-vilje-til-at-finde-smidige-losninger-centralt-og-lokalt.

 

Økonomi-, IT og regnskabsspørgsmål

Skal der tages særlige forholdsregler for IT ifm. Coronakrisen?

Grundet Coronasituationen er IT-hverdagen blevet helt anderledes, end den plejer at være.

Mange sidder hjemme og arbejder, hvilket kan gøre folk sårbare overfor angreb fra IT-kriminelle.

Vi modtager løbende falske mails og gør jer derfor opmærksom på, at det er vigtigt, at man husker at tænke sig godt om.

I bør på hjemmearbejdspladsen sikre jer følgende:
• Wi-Fi skal være beskyttet med kode og krypteret.
• Antivirusbeskyttelse og evt. firewall bør løbende opdateres.
• Link i e-mail bør kun åbnes, hvis man har tillid til afsender.
• Oplys aldrig adgangskoder, kontonummer, betalingskortoplysninger og lignende.

P.t. er det set, at IT-kriminelle sender dokumenter med råd om at forhindre coronavirus. Når dokumentet åbnes, installeres et program, der kan overvåge den enkelte computer og dermed give bagmændene adgang til personfølsomme oplysninger.

Sundhedsstyrelsen er også blevet misbrugt. I sidste uge blev der sendt falske mails og sms’er til danskerne med teksten: ”Sundhedsstyrelsen har sendt dig ny Digital Post. Log på og læs den på Sundhedsstyrelsen.net”. Hvis man klikker på linket ryger, man til en falsk hjemmeside, hvor NEM ID skal indtastes. På denne måde kan IT-kriminelle få fat i loginoplysninger.

Vær derfor opmærksom og kritisk overfor de mails og sms’er, der modtages.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?