LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 26. maj 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 26. maj 2020

Klik på [ download ] for at hente pdf-filen “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brandbare væsker“.

Tingene udvikler sig hurtigt i disse dage, hvilket også betyder, at vejledninger, love mv. løbende revideres, ændres eller helt udgår.

Senest har Børne- og Undervisningsministeriet oplyst, at bekendtgørelsen om lukning og gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner mv. er opdateret. Dette er sket efter indgå-elsen af den politiske aftale om yderligere genåbning i fase 2.

Den politiske aftale indebærer, at alt, hvad der på børne- og undervisningsområdet pt. er luk-ket/ikke genåbnet, genåbner onsdag den 27. maj 2020. Derfor er alle bestemmelser om lukning på børne- og undervisningsområdet udgået af bekendtgørelsen.

I bestemmelsen vedrørende genåbning (§ 3) bestemmes endvidere blot, at alt, hvad der er/har væ-ret lukket, genåbner. Derudover fastholdes bestemmelserne om, at institutioner m.v. er underlagt en gradvis og kontrolleret genåbning på baggrund af efterlevelse af sundhedsretningslinjerne og med mulighed for konkrete indgreb fra sundhedsmyndighedernes side (§§ 4 og 5).

Bekendtgørelsen gælder fra onsdag den 27. maj 2020 og er offentliggjort på ”Retsinformation.dk” på følgende link:

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Vi får fortsat henvendelser, om usikkerhed og flere spørgsmål fra institutionerne, hvor LDD bliver bedt om at fortolke eller rådgive på sundhedsmæssige spørgsmål eller spørgsmål om afstandskrav, rengøringsstandarder mv. LDD kan desværre ikke rådgive om disse spørgsmål eller om fortolkningsspørgsmål ift. gruppestørrelse, gruppesammensætning mv. Disse spørgsmål skal rettes direkte til myndigheder, ministerier mv. på de hotlines, der er.

Som altid bør I være opmærksomme på, at der på LDD’s hjemmeside kan findes svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret findes på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvor kan vi finde en opdateret liste med telefonnumre til hotlines om COVID-19? (26/5 2020)

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside er der en opdateret liste over hotlines, deres telefonnumre mv. Det kan findes via dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

Er der krav til, hvorledes værnemidler opbevares? (26/5 2020)

Beredskabsstyrelsen har justeret ”Bekendtgørelse om opbevaring af brandfarlige og brandbare væsker” med virkning fra 1. juni 2020.

Det væsentlige er, at emballager og tanke med brandfarlige væsker ikke må anbringes i bygningers flugtveje. Bekendtgørelsen er vedhæftet.

Er der ændret i reglerne om gruppestørrelser og børn, der samles tværs af grupper? (26/5 2020)

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 20/5 2020 et nyhedsbrev, hvori man bl.a. oplyste:

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for dagtilbuds-børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene. Legepladsen kan med fordel fort-sat inddeles, så børnene er sammen med børn fra egen stue.Samling af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Her er det særligt vigtigt med at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard. Dette kunne være i forbindelse med yder-timer eller i ferieperioder. Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.
I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen anbefales det i forbindelse med anden fase af gen-åbningen, at størrelsen på en børnegruppe som udgangspunkt er en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling.Dagtilbud mv. uden stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger skal overveje, hvordan der kan or-ganiseres faste grupper med et fast personale per gruppe som udgangspunkt for børnenes hver-dag.

LDD rundsendte ministeriets nyhedsbrev til LDD’s institutioner den 25/5 2020.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Foreligger der en ny aftale for særligt udsatte medarbejdere i forhold til retten til dagpenge? (26/5 2020)

LDD orienterede i nyhedsbrev af 18/05 2020 om ny aftale for særligt udsatte medarbejdere i forhold til retten til dagpenge.

Som vi skrev, forventede vi, at loven blev vedtaget 20/05 2020, hvilket også er sket, som det kan ses af nedennævnte link.

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l190/20191_l190_som_vedtaget.pdf

Vi skal særligt gøre opmærksom på dokumentationskravene, som fremgår af lovens §§ 58b, stk. 2 og § 58c, stk. 2 og stk. 3.

Hvis I tidligere har søgt sygedagpengerefusion på medarbejdere i risikogruppen, der har været fraværende i forbindelse med COVID-19, skal der – efter de nye regler – søges sygedagpengerefusion på dem igen med virkning fra 20/05 2020 (hvis de fortsat er fraværende fra denne dato).  Skulle der komme nye medarbejdere, som vil være omfattet af loven, men som der ikke tidligere er søgt dagpengerefusion på, skal der naturligvis også søges på dem.

Så har I medarbejdere, der har været fraværende siden nedlukningen 13/03 2020 begrundet i fravær, fordi de selv eller deres pårørende tilhører risikogruppen, skal I rette henvendelse til jeres lønkonsulent, således at vi få tilrettet indberetningerne på disse medarbejdere, da vi ifølge de nye regler skal indberette anderledes til virk.dk i forbindelse med denne refusion.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?