LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 24. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner den 24. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. marts 2020 [ download ]

 

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner den 24. marts 2020Statsministeren, sundhedsministeren, KL m.fl. holdt 23/3 2020 pressemøde om situationen med coronavirus, hvor det bl.a. blev oplyst, at den nuværende lukning alle dagtilbud samt etablering af nødpasning er forlænget foreløbig indtil 13/4 2020.

Vi samler i dette informationsbrev op ift. til udmeldingerne på pressemødet og på de henvendelser, der har været, samt orienterer lidt om, hvad vi har af opsamlet information.

LDD er sammen med de andre paraplyorganisationer i kontakt med ministeriet om fx forskellige typer af kommunale kriterier og tilgange til nødpasning.
Vi er også opmærksomme på, at nogle kommuner udskyder overgang fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til SFO på baggrund af den forlængede lukkeperiode.
Vi gør endvidere atter opmærksom på, at LDD har aflyst al møde- og kursusvirksomhed i marts og april. På vores hjemmeside WWW.LDD.DK vil man senere kunne finde en opdateret kursus- og mødeplan.

Vær ligeledes opmærksom på, at vi stadigvæk anbefaler, at I er i tæt dialog med jeres egen kom-mune og sundhedsmyndighederne samt holder jer grundigt orienteret via de forskellige instansers hjemmesider. Som tidligere nævnt har vi samlet vores opdaterede informationsmateriale på WWW.LDD.DK, hvor I vil kunne finde svar de forskellige spørgsmål, vi har besvaret.

I er selvfølgelig stadigvæk velkomne til at henvende jer for afklaring af de spørgsmål, I måtte have. Vi skriver løbende vores svar på jeres generelle spørgsmål og andre informationer i vores informa-tionsbreve.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvor lang tid varer lukkeperioden?

På pressemødet 23/3 2020 blev det oplyst, at lukkeperioden forlænges til og med påsken – dvs. 13/4 2020.

LDD opfordrer institutionerne til omgående at forberede nødpasning for den kommende periode samt gøre sig overvejelser om, hvordan man planlægger sit nødberedskab. Herunder at flere for-ældre må forventes at få brug for nødpasning, efterhånden som deres nuværende løsninger i pri-vat regi for fleres vedkommende begynder at sige stop.

Er der nyt om regler for nødpasning?

Som nævnt i vores udsendelse 23/3 2020 er ministerens kriterier for nødpasning stadig gældende. Sammen med dette informationsbrev er der et brev til borgmestrene med eksempler på, hvem der er berettiget til nødpasning, og flere eksempler er under udarbejdelse.
Brevet kan også findes på dette link

http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/03/20200324-Brev-fra-ministeren-og-KL-om-noedpasning.pdf

Børne- og undervisningsministeren har offentligt sagt, at de kriterier for, hvem regeringen ønsker kan bruge nødpasning, gælder for flere forældre end dem, der p.t. bruger nødpasningen. Baggrunden er, at de faktiske tal for brug af nødpasning viser, at kun 1-2 % af forældrene bruger nødpasning, mens beregninger viser, at omkring 10 % er omfattet af kriterierne.

Vi skal bede alle institutioner være særligt opmærksomme på, om der er børn, som har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder i forhold i hjemmet, som gør, at de har behov også at være omfattet af nødpasningen. Institutionerne skal også være opmærksomme på deres særlige forpligtelse til underretninger ved børn, der har særligt behov for støtte.

Derudover skal institutionerne være opmærksomme på, at forældre, der er privatansatte og ikke har alternativ pasning, også har ret til og skal tilbydes nødpasning.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Er der særlige regler for varsling af ferie og afspadsering?

Mange af jer har spurgt til varsling af ferie og afspadsering.

Vi har i HR informeret om, at ferie- og afspadsering skal varsles helt efter de almindelige regler. Dette er fortsat gældende. Men vi formoder, at der sker ændringer på dette område, nu da hjemsendelsesperioden fortsætter indtil efter påske.

Vi er vidende om, at der pågår forhandlinger omkring bl.a. feriespørgsmålet på KL’s forhandlingsområde. Vi vil naturligvis i forlængelse heraf indgå i forhandlinger med hhv. BUPL og FOA i forhold til LDD`s private overenskomster.

Så snart vi ved mere herom, vil I naturligvis blive informeret.

 

Økonomi-, IT og regnskabsspørgsmål

Er der stadig fuld forældrebetaling?

Reglerne om forældrebetaling er stadig de samme. Kommunerne opkræver efter de sædvanlige regler forældrebetaling, og det har private daginstitutioner også ret til. Skulle der være forældre, som ikke betaler forældrebetalingen, kan private institutioner sammen med jeres regnskabskonsulent aftale nærmere procedure for udsendelse af rykker mv. I yderste konsekvens af manglende forældrebetaling kan barnet opsiges.

LDD har medvirket til, at børne- og undervisningsmisteren er blevet forelagt den problematik, som oppositionen de sidste dage har plæderet for, at forældre skal kompenseres for forældrebetalingen, hvis lukning af institutionerne fortsætter over længere tid. Det må derfor forventes, at der i den kommende tid vil blive forhandlet om dette.

LDD har som nævnt været med til at gøre ministeren opmærksom på, hvor vigtigt det er at sikre daginstitutionerne økonomisk. Ministeren har oplyst, at hun ønsker at se det samme daginstitutionslandskab efter krisen som før krisen. LDD er med til at sikre kontakt og dialog med de partier og politikere, som har forslået tilbagebetaling af forældrebetaling, for at gøre dem opmærksomme på konsekvenserne for private daginstitutioner. Vi forventer lydhørhed, da netop de partier der er positivt stemt overfor private daginstitutioner, også er dem, der taler om nedsat forældrebetaling. Vi forventer derfor en positiv dialog.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?