LDD >> Nyhedsbrev uge 4 2022

Nyhedsbrev uge 4 2022

Klik på linket herefter for at downloade [ Nyhedsbrev til dagtilbudsområdet vedr. covid – uge 4 ]

Til alle institutioner i LDD

Børne- og Undervisningsministeriet har sent 26/1 2022 udsendt et nyhedsbrev om COVID-19 til alle daginstitutioner. Vi sender det vedhæftet.

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med COVID-19. forholdsregler mv. er under stadig udvikling – eller skal vi sige afvikling 😊, hvorfor ministeriet opfordre til at I løbende holder jer orienteret på www.uvm.dk.

Vær opmærksom på, at ministeriet i nyhedsbrevet nævner:

Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz- Theil om pasningsgarantien

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har den 21. januar 2022 sendt et brev til borgmesteren, kommunaldirektøren samt direktøren og chefen på dagtilbudsområdet i alle landets kommuner om regler for pasningsgarantien i helt ekstraordinære situationer.

Læs brev fra børne- og undervisningsministeren om pasningsgarantien https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/jan/220121-brev-fra-boerne–og-undervisningsministeren-om-pasningsgarantien.pdf (PDF)

Vær opmærksom på, at LDD har allerede mandag 24/1 2022 udsendt informationer mv. om dette brev.

Informationsmateriale om COVID-19

Informations- og kommunikationsmateriale om COVID-19 af relevans for børne- og undervisningsområdet er blevet samlet i en oversigt på uvm.dk. Materialerne er fra Sundhedsstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet og coronasmitte.dk.

Find informationsmateriale om COVID-19 https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline–kontakt-og-informationsmateriale/informationsmateriale-om-covid-19

Restriktioner forlænget til og med den 31. januar 2022

En række restriktioner på Børne- og Undervisningsministeriets område blev den 14. januar forlænget til og med den 31. januar. Forældre og besøgende i dagtilbud, grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind eller visir.

Anbefalingerne vedrørende blandt andet test og organiseringen i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ændres ikke.

Læs mere om forlængelse af restriktioner https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jan/220114-restriktioner-forlaenges-delvist-og-personale-paa-grundskoler

Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19

Her er de seneste bekendtgørelser som følge af COVID-19:

 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/53

Opdaterede retningslinjer

Der er offentliggjort justerede retningslinjer for dagtilbud mv. fra og med den 14. januar 2022. Der er ikke tale om ændringer af indholdsmæssig karakter, men præciseringer vedr. bl.a. håndtering af smittetilfælde.

Derudover er retningslinjer justeret pr. 25. januar med nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om selvisolation og test. Se nedenfor.

Se de gældende retningslinjer her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Se desuden overblik over opfordring til test https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/opfordring-til-test

Nyt fra Sundhedsmyndighederne

Nye anbefalinger om selvisolation og test

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger for selvisolation af personer, der er identificeret smittet med COVID-19, samt for test og selvisolation af nære og øvrige kontakter til personer med COVID-19.

Se de nye anbefalinger om selvisolation og test https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere

Ren rutine

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale om gode hygiejnerutiner, som skal infomere, motivere og inspirere til bedre hygiejne gennem et fokus på rutiner vedrørende håndhygiejne, udluftning og rengøring mv.

Læs mere om ren rutine her https://www.sst.dk/da/renrutine

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret frem til den 26. januar 2022

Dagtilbud

 • Følgende spørgsmål er nye eller justerede på baggrund af de justerede retningslinjer:
 • Hvilke muligheder for fleksibilitet har kommunerne, som kan modvirke det pres, der opleves mange steder som følge af, at nogle medarbejdere er syge eller i isolation som nære kontakter?
 • Hvilke regler gælder for nære og øvrige kontakter i dagplejer?
 • Hvornår er en person hhv. nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet?
 • Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./skolen/institutionen?
 • Hvad skal børn, elever, kursister, deltagere og ansatte gøre, hvis vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt?
 • Kan dagtilbud mv. skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende, børn, elever, kursister og deltagere, som er nære eller øvrige kontakter?
 • Er forældre og besøgende i dagtilbud mv. omfattet af krav om mundbind?
 • Må et dagtilbud mv. afvise at lade en forælder aflevere og hente indendørs?
 • Skal der benyttes mundbind eller visir, hvis et dagtilbud m.v. eller en skole kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring af børn og elever?
 • Hvad er konsekvensen i privatinstitutioner, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes, fordi sygefraværet er så højt, og alt er gjort for at skaffe ekstra arbejdskraft?
 • Har personale i dagtilbud mv. ret til at bære mundbind eller visir?
 • Hvad er konsekvensen, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes, fordi sygefraværet er så højt, og alt er gjort for at skaffe ekstra arbejdskraft?
 • Få overblik over Sundhedsstyrelsens anbefaling på dagtilbudsområdet
 • Læs mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Hvad gælder for test af personale i dagtilbud?
 • Hvilke anbefalinger gælder for børn, elever, deltagere og kursister, der rejser til udlandet?

Se de seneste nye eller opdaterede https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

I nyhedsbrevet og ovenstående finder I som sædvanlig link til de opdaterede oversigter mv over dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar, som er relevant at sætte jer ind i.

Vær i øvrigt opmærksom på, at LDD fortsat IKKE udgiver nyhedsbrevet, hvorfor alle spørgsmål til indholdet i nyhedsbrevet, skal stilles til Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle os i LDD sender jer vores bedste hilsner med ønsket om at I ikke er alt hårdt belastede af sygdom mv.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?