LDD >> Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 23-12-2021

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 23-12-2021

Klik herefter for at læse om [ Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19, uge 51 2021 ]

Til alle institutioner i LDD

Børne- og Undervisningsministeriet har sent 22/12 2021 udsendt et nyhedsbrev om COVID-19 til alle daginstitutioner. Vi sender det vedhæftet.

I nyhedsbrevet orienteres der om relevante politiske aftaler, retningslinjer, vejledninger samt nye spørgsmål/svar, der er udarbejdet i forbindelse med COVID-19. forholdsregler mv. er under stadig udvikling – eller skal vi sige afvikling 😊, hvorfor ministeriet opfordre til at I løbende holder jer orienteret på www.uvm.dk

Vær opmærksom på, at ministeriet i nyhedsbrevet nævner:

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Plan for genåbningen af grundskolerne

Når eleverne efter planen vender tilbage i skole fra og med den 5. januar 2021, indføres der en række tiltag, som skal sikre en tryg hverdag. Blandt andet skrues der op for testindsatsen. I den forbindelse opfordres også alle medarbejdere i dagtilbud – herunder vaccinerede og tidligere smit-tede – til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.

Læs mere om test af medarbejdere i dagtilbud m.v. https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

 

Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har efter indstilling fra Epidemi-kommissionen besluttet at indføre en række tiltag på børne- og undervisningsområdet.

På dagtilbudsområdet gælder:

 • Krav om mundbind eller viser indendørs for besøgende i dagtilbud mv.
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud mv.
 • Udvidelse af tiltagsmodellen ved lokal høj smitte, så alle kommuner opfordres til at iværksætte følgende tiltag:
 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID- 19
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Læs om tiltagene på Børne- og Undervisningsministeriets område https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211218-nye-tiltag-paa-boerne–og-undervisningsomraadet-som-foelge-af-stigende-smitte-med-covid19

 

Love og bekendtgørelser som følge af COVID-19

Her er de seneste bekendtgørelser som følge af COVID-19:

 • Bekendtgørelse nr. 2475 af 17. december 2021 om restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2475

Se de seneste love og bekendtgørelser som følge af COVID-19 her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser

 

Opdaterede retningslinjer

Der er offentliggjort justerede retningslinjer for dagtilbud gældende fra den 20. december 2021. Justeringer i retningslinjerne siden sidste nyhedsbrev omfatter udvidelsen af tiltagsmodellen til alle kommuner, krav om brug af mundbind eller visir for forældre og besøgende, ret til at bære visir for medarbejdere og nye anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter.

Der er offentliggjort nye retningslinjer for dagtilbud gældende fra den 5. januar 2022, der beskriver anbefalinger for test af medarbejdere.

Se retningslinjerne her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

 

Breve fra børne- og undervisningsministen

Det bemærkes, at brevet er udsendt før de justerede retningslinjer gældende fra 20. december.

Breve fra ministeren m.v. kan læses her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19

 

Nyt fra Sundhedsmyndighederne

Kun nære kontakter, der er udsat for smitte i hjemmet, skal gå i selvisolation

Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter er revideret for at tage højde for det høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten. Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er udsat for smitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes, mens andre, der er udsat for smitte uden for hjemmet, fortsat skal testes, men ikke gå i selvisolation.

Se opdateret udgave af retningslinjer for håndtering og opsporing af kontakter til personer med COVID-19 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Kun-naere-kontakter-der-er-udsat-for-smitte-i-hjemmet-skal-gaa-i-selvisolation

 

Seneste nye eller opdaterede spørgsmål/svar på uvm.dk publiceret siden sidste nyhedsbrev: 4

Dagtilbud

De seneste nye eller opdaterede spørgsmål om dagtilbud fremgår nedenfor:

 • Hvad gælder for test af personale i dagtilbud?
 • Hvem kan få udleveret selvtestkit efter den 5. januar 2022?
 • Få overblik over Sundhedsstyrelsens anbefaling på dagtilbudsområdet
 • Læs mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Hvad anbefales, hvis et barn i dagtilbud mv. identificeres som øvrig kontakt?
 • Hvad anbefales, hvis et barn i dagtilbud mv. identificeres som nær kontakt?
 • Hvilken type test anbefales som øvrig kontakt?
 • Hvornår er en person hhv. nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet?
 • Hvad skal børn, elever, kursister, deltagere og ansatte gøre, hvis vedkommende er enten nær eller øvrig kontakt?
 • Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende børn, elever, kursister eller deltagere, der er smittede med CO-VID-19 eller har symptomer herpå?
 • Hvordan håndteres smittetilfælde i relation til dagtilbud mv./skolen/institutionen?
 • Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende børn, elever, kursister og deltagere, som er nære eller øvrige kontakter?
 • Må man samle børn på tværs af stuer eller lignende gruppeinddelinger grundet personalemangel i dagtilbud m.v.?
 • Kan man i forbindelse med for eksempel ferie eller ydertimer i dagtilbud m.v. samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddeling? Eller på tværs af dagtilbud m.v.?
 • Hvilke smitteforebyggende tiltag anbefales?
 • Må personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. bære mundbind eller visir, og hvem har forsynings- og finansieringsforpligtelse til personale, som måtte ønske at bruge mundbind eller visir?
 • Skal der benyttes mundbind, hvis et dagtilbud m.v. eller en skole kører i egne busser eller biler, der bruges til befordring af børn og elever?
 • Er forældre og besøgende i dagtilbud m.v., SFO, fritidshjem, klubtilbud og grundskoler omfattet af krav om mundbind?
 • Hvem kan få udleveret selvtestkit til brug for test hen over julen?

Se de seneste nye eller opdaterede https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

 

Kontaktoplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet kan kontaktes for sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19 på telefon nummer 3392 5000.

I uge 51 kan hotlinen kontaktes for coronarelaterede spørgsmål mandag den 20. december 2021 til torsdag den 23. december 2021 kl. 09.00-14.00. Hotlinen holder lukket fredag den 24. december 2021.

I uge 52 kan hotlinen kontaktes for coronarelaterede spørgsmål onsdag den 29. december 2021 og torsdag den 30. december 2021 kl. 10.00-12.00. Hotlinen holder lukket øvrige dage mellem jul og nytår.

I uge 1 er åbningstiden igen mandag til fredag kl. 09.00-14.00.

For yderligere oplysninger, herunder information om andre myndigheders hjælpelinjer, henvises til ministeriets hjemmeside her https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/hotline-og-hjaelp

I nyhedsbrevet og ovenstående finder I som sædvanlig link til de opdaterede oversigter mv over dagtilbudsspecifikke spørgsmål/svar, som er relevant at sætte jer ind i.

Vær i øvrigt opmærksom på, at LDD fortsat IKKE udgiver nyhedsbrevet, hvorfor alle spørgsmål til indholdet i nyhedsbrevet, skal stilles til Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle os i LDD sender jer vores bedste hilsner med ønsket om en glædelig og coronafri jul 😊

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om COVID-19 den 23-12-2021

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?