LDD >> # Konfliktvejledning >> Konfliktvejledning for bestyrelser og ledere i selvejende institutioner

Konfliktvejledning for bestyrelser og ledere i selvejende institutioner

Til de selvejende institutioner

Konfliktvejledning for bestyrelser og ledere i de selvejende institutioner, som administreres af LDD

Privatinstitutioner er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Dog vil nogle af jer kunne blive omfattet af et evt. lockoutvarsel, såfremt I er overgået fra selvejende institution til privat institution og ikke har valgt at tiltræde LDD’s overenskomster.

Som LDD orienterede vores selvejende institutioner om via mail af 27. februar 2018 har LDD arbejdet på højtryk for at kunne informere jer bedst muligt omkring en evt. konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Endvidere var der på daværende tidspunkt endnu ikke konkret varslet konflikt.

Vi ville efterfølgende, når der var nyt naturligvis informere jer videre omkring situationen.

Vi kan nu konstatere, at bl.a. FOA, BUPL har udmeldt deres konfliktvarsel tillige med, hvilke kommuner og institutioner de har udtaget i konflikten samt hvilke personalegrupper. Konfliktvarslet på BUPL`s område gælder ligeledes lederne.

Konflikten kan tidligst træde i kraft 4. april. Men som tidligere oplyst, kan forligskvinden (Mette Christensen) udsætte dette tidspunkt 2 gange (14 dage pr. gang), såfremt hun oplever, at der er muligheder for et forlig.

KL har i går onsdag varslet lockout, som vil være gældende fra den 10. april. Det er ikke formelt meldt ud i hvilke kommuner lockouten vil ramme, men det er meldt ud, at skole- og daginstitutionsområdet er nogle af de områder der vil blive berørt. Vi kan via pressen konstatere, at KL har meddelt, at bl.a. daginstitutionsområdet vil blive ramt 100 %. Så vi må herudfra forvente, at samtlige af LDD’s daginstitutioner vil blive ramt. Først via de medarbejdere der er varslet strejke på fra tidligst 4. april og herefter resten af de medarbejdere, der er varslet lockout på fra tidligst den 10. april.

Det endelige omfang er dog uvist på nuværende tidspunkt. Der vil også kunne ske det, at forligskvinden udarbejder et mæglingsforslag, og at Folketinget vælger at lovgive herudfra. Ingen kender på nuværende tidspunkt det tidsmæssige omfang af konflikten.

Der er ikke være forskel på de regler der er gældende i forhold til personalet, da de er ens uanset der er tale om strejke eller lockout.

Ansatte, som ikke er medlem af de fagforeninger, der har varslet konflikt, vil IKKE være omfattet af en konflikt, og skal derfor som hidtil passe deres arbejde. Medlemskab af arbejdsløshedskasse sidestilles ikke med medlemskab af den faglige organisation. Medarbejdere, der alene er medlem af den faglige organisations arbejdsløshedskasse uden samtidig at være medlem af forbundet, er således ikke omfattet af konflikten.

Reglementsansatte er heller ikke omfattet af en konflikt.

Tilrettelæggelsen af disse medarbejders tjeneste og arbejde skal være afklaret forinden konfliktens begyndelse (tidligst 4. april/10. april). Disse medarbejdere må naturligvis ikke udføre konfliktramt arbejde, men udelukkende beskæftiges med arbejdsopgaver, som normalt henhører under deres ansættelse. I de situationer hvor nogle i institutionen ikke er omfattet af konflikten, f.eks. hvor kun medhjælperne eller kun pædagogerne er omfattet, vil den enkelte kommune går ind og aftale en fordelingsnøgle i forhold til, hvor mange børn, der kan passes i institutionen. Som arbejdsgiver må man IKKE spørge de enkelte ansatte om de er medlem af den konkrete faglige organisation. For at få et overblik over, hvilke medarbejdere, der går i konflikt eller i lockout må arbejdsgiver udelukkende spørge de ansatte om de er omfattet af konflikten (og ja, dermed får man jo altså også svar på om de er medlem).

Lederen kan dog gøre de ansatte opmærksom på, at ansatte der ikke er medlem af det forbund, der har varslet konflikt, har pligt til at møde på arbejde i overensstemmelse med de anvisninger ansættelsesmyndigheden giver herom.

Hvordan forholder bestyrelsen sig
Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner der er omfattet af konflikten bør omgående indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller lederen og formanden bør som minimum tage en (telefonisk) snak om den kommende situation.

På mødet, eller i snakken mellem lederen og formanden, skal det aftales hvordan den kommende konflikt klares. Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner er driftsherre af institutionen, og skal sikre at der træffes de nødvendige forholdsregler i forbindelse med konflikten. Ofte vil kommunen have indkaldt lederne til møder og udsendt relevant materiale. Bestyrelsesformanden bør få en kopi af referater mv., således at bestyrelsen har de nødvendige informationer hvis der opstår behov for, at bestyrelsen skal reagere i løbet af den periode konflikten løber.

Bestyrelsens beslutning om hvordan man forholder sig, bør indskrives i referatet af bestyrelsesmødet, eller hvis mødet afholdes af formanden og lederen, orienteres bestyrelsen via et notat til bestyrelsen. Notatet udarbejdes af lederen. Lederen er den der tilrettelægger evt. nødberedskab og andre forholdsregler ifm. strejken og en evt. lockout. Disse forhold bør medtages i notatet. Det referat der udarbejdes fra bestyrelsesmødet i forhold til beslutningerne bør underskrives forinden mødet afsluttes.

Kommunerne har i tidligere konflikter informeret omkring konflikten enten skriftligt og/eller i form af afholdelse af informationsmøder med lederne. Det går vi således også ud fra, sker ved denne konflikt og vi anbefaler, at bestyrelsen beslutter at følge de retningslinjer og anvisninger, som kommunen udmelder.

Kan der passes børn
Nogle kommuner har i tidligere konflikter valgt helt at lukke for pasning under konflikten, mens andre har besluttet, at der kun kan ske pasning, såfremt der er pædagogisk uddannet personale til stede og min. i alt 2 personaler.

Enkelte kommuner har besluttet at begrænse/forholdsberegne hvor mange børn der kan passes – uanset om der udelukkende er pædagogmedhjælpere til stede. I de kommuner har man udmeldt til de selvejende institutioner, at såfremt der ikke er en leder i institutionen, skal de ansatte afklare alle ledelsesmæssige forhold med bestyrelsesformanden for institutionen. Forvaltningen har i tidligere konflikter stået til rådighed med råd og vejledning.

Spørgsmålet om hvilke ledelsesmæssige forhold bestyrelsesformanden kan blive involveret i, kan være svær at forudsige, men som udgangspunkt kan der ridses følgende op:

I dagtilbudsloven beskrives klart, at det pædagogiske ansvar i institutionen er placeret hos institutionens leder, hvilket betyder at dette ansvar ikke er bestyrelsens, og derfor heller ikke kan overdrages til bestyrelsen – heller ikke af en kommune.

Når lederen er i konflikt kan der derfor ikke, som udgangspunkt, placeres et pædagogisk ansvar under konflikten. Dog har reglementsansatte og ikke-organiserede pædagoger, der ikke er omfattet af konflikten, et naturligt dagligt pædagogisk ansvar i kraft af deres uddannelse. Blot ikke ledelsesmæssigt!

Normalt er der i institutionen ansat en leder til at varetage bestyrelsens arbejdsgiveransvar, hvilket normalt betyder at bestyrelsens arbejdsgiveransvar er af overordnet karakter. Når lederen er i konflikt, bliver det bestyrelsesformanden, som på bestyrelsens vegne, må varetage de opgaver der medfølger.

Bestyrelsesformanden anbefales derfor at sikre sig:

  • at kommunen får/har fået de relevante informationer om situationen. F.eks. om sygdom hos personalet betyder evt. reduktion i antal børn der kan passes. Der bør altid være min. 2 ansatte tilstede
  • at forældrene får/har fået den nødvendige og relevante information om ændringer i åbningstid, antal børn der passes mv. Kan ske gennem personalet, opslag, hjemmeside, telefonsvarer eller via kommunens informationer
  • at der er aftalt kommunikationsmuligheder mellem det personale der evt. er i institutionen og bestyrelsen, hvem personalet skal kontakte ved formandens fravær, hvem af de ansatte bestyrelsen skal kontakte
  • at det tilbageværende personale er informeret om at de regler og procedurer der hidtil har været gældende, og som, hvor det er relevant, fortsat gælder blot med justeringer
  • de fysiske rammer i institutionen er i orden
  • at institutionen til hver en tid kun passer det forholdsmæssigt beregnede antal børn i forhold til antal tilstedeværende personaler

En selvejende institution er er via driftsoverenskomsten med kommunen forpligtet til at følge de overenskomster KL og de faglige organisationer har indgået, og er derfor også omfattet af konflikten, der hvor den er blevet varslet. Dette betyder samtidig, at en bestyrelse ikke uden kommunens accept kan vælge, at lukke institutionen under konflikten.

Dette kan kun ske i de situationer, hvor antallet af ansatte kommer under et niveau, som gør at en fortsat pasning af børn ikke er forsvarlig. I en sådan situation skal kommunen under alle omstændigheder kontaktes for en nærmere orientering og evt. aftale.

Kommunerne ajourfører løbende deres hjemmesider og det er vigtigt, at lederen og bestyrelsesformanden – stort set dagligt – holder sig informeret om evt. ændrede anvisninger på kommunens hjemmeside.

Særligt om ledere
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner er af den opfattelse, at kommunen som udgangspunkt ikke kan pålægge en selvejende institutions personale, at være underlagt ledelse af andre end ledere, end en der er ansat af samme bestyrelse som det øvrige personale i den enkelte selvejende daginstitution (bestyrelsen af den enkelte institution). Dvs. personale i en selvejende daginstitution heller ikke kan underlægges ledelse af en kommunal ansat leder eller en leder af en anden selvejende daginstitution end den personalet er ansat i.

Institutionens bestyrelse kan efter Landsorganisationen Danske Daginstitutioner’s opfattelse ikke af kommunen pålægges at lade andre ledere end den af bestyrelsen ansatte og aflønnede leder varetage ledelsesopgaver af institutionen. Dvs. at kommunen ikke kan pålægge bestyrelsen at, lade en kommunalt ansat leder eller en leder ansat i en anden selvejende daginstitution, overtage ledelsen af institutionen under konflikten.

Ovenstående kan dog afhænge af overenskomsterne med kommunerne. I institutioner der er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner bør bestyrelsen søge råd og vejledning, hvis ovenstående spørgsmål opstår.

Når lederen indgår i konflikten, skal vedkommende som tidligere nævnt forinden konflikten påbegyndes sikre, at relevant og nødvendigt informationsmateriale er overdraget til bestyrelsen og de evt. tilbageværende medarbejdere.

Konfliktramt arbejde
Ansatte, der ikke er i konflikt, må ikke pålægges at udføre konfliktramt arbejde, idet de har krav på at blive holdt neutrale. De skal derfor under konflikten udelukkende udføre deres sædvanlige arbejde. Hvis der i en institution, på grund af en overenskomstmæssig konflikt, opstår mangler på materialer (børn eller andet), og medarbejderne derfor ikke kan udføre deres arbejde, kan de varsles til afspadsering i henhold til overenskomsternes varselsbestemmelser herom. Medarbejderne kan som hovedregel ikke hjemsendes uden løn. De kan fritages for tjeneste med bevarelse af deres hidtidige løn. Det fremgår af varslet hvilke arbejdstagere og hvilke arbejdsfunktioner, der vil være omfattet af varslet og fra hvilket tidspunkt. Spørgsmålet, om et arbejde er konfliktramt eller ej, bør – i tvivlstilfælde – søges afklaret med kommunen, ligesom Landsorganisationen Danske Daginstitutioner kan kontaktes.

Hvilket arbejde må udføres
Udgangspunktet er, at de ansatte der ikke er omfattet af konflikten skal udføre det arbejde de normalt udfører. Det betyder, at tilbageværende medarbejdere ikke kan sættes til at udføre f.eks. administrativt arbejde, hvis det ikke er noget vedkommende hidtil har gjort.

Da der ikke passes børn eller passes reduceret antal børn, opstår spørgsmålet om, hvilke opgaver de ansatte der ikke er omfattet af konflikten kan pålægges. Det bør fremgå af de enkeltes stillings- og funktionsbeskrivelser hvilke opgaver det drejer sig om. En pædagog eller pædagogmedhjælper kan for eksempel som en del af sit arbejde, have opgaven med at vaske legoklodser, sørge for stropper i håndklæder, rydde op i grupperum, reparerer udklædningstøj eller holde orden i institutionens bibliotek. Disse opgaver vil forsat kunne udføres uden det drejer sig om konfliktramt arbejde. Køkkenmedarbejdere vil, hvis det er en del af deres hidtidige stillingsbeskrivelse, kunne rengøre køleskabe, afrime fryser, rengøre køkkenskabe, bage til fryseren. Rengøringsmedarbejdere vil tilsvarende kunne foretage hovedrengøring mv.

Kontakt og spørgsmål til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
Opstår der yderligere spørgsmål, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os for afklaring. Spørgsmål rettes til teamchef Merete Langeskov Madsen, MEM@LDD.DK.

Vi holder løbende vores hjemmeside www.ldd.dk opdateret med informationer mv. om konflikten. I vil kunne finde det under ”Nyheder”.

I forhold til gældende regler omkring personalets forhold under konflikten, herunder ferieafholdelse, afspadsering m.v. vil vi inden konfliktens start lægge en konfliktvejledning på vores hjemmeside. I vil få direkte besked via en mail, når konfliktvejledningen bliver lagt op på vores hjemmeside.

Alle institutioner, som er i lønadministration hos LDD, vil ligeledes inden konfliktens evt. start modtage yderligere information omkring den praktiske gennemførelse af konflikten for så vidt angår medarbejdernes midlertidige ophør af løn m.v.

8. marts 2018

Merete Langeskov Madsen
Danske Daginstitutioner

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?