LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. april 2020

Danmark åbner lige så stille mere og mere op, og et lettere forandret samfund begynder at dukke frem. Den genåbning, der sker, skal fortsat ske inden for de rammer, der gives fra regeringen og myndighederne.

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 23. april 2020Vi i LDD oplever, at tingene nogle gange sker meget hurtigt, og at beslutninger vejledninger derfor udarbejdes i lyntempo for efterfølgende at måtte justeres. Dette er ikke altid optimalt, men vi i LDD forsøger at sikre jer hurtig viden om ændringerne samt om nye tiltag.

I disse tider anerkendes ansatte m.fl. i dagtilbud på forskellig vis. En række organisationer, kl. m.fl. har udsendt brev til forvaltninger, ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Vi vedhæfter brevet, hvori man udtrykker tak for det store arbejde, som alle ledere og medarbejdere løser på allerbedste vis for at sikre en god og tryg genåbning. Det er en kæmpe opgave, og der opfordres til lokal dialog om udfordringer og løsninger i arbejdet.

Vi vedhæfter brevet sammen med dette nyhedsbrev:
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200423-Genåbning-og-nødpasning-fra-BUPL-FOA-mfl.pdf

Vi arbejder også løbende på at sikre, at de uhensigtsmæssigheder mv., der opstår, bliver videregivet til regering, ministerier, politikere mv., så der i muligt omfang kan skaffes afklaring og ændringer, så hurtigt det kan lade sig gøre. LDD følger derfor nøje udviklingen og udsender ny samt relevant information til institutionerne, når dette foreligger.

Vær opmærksom på, at I på LDD’s hjemmeside kan finde svar på mange af de spørgsmål, I måtte have. Vi modtager selvfølgelig stadig jeres afklarende spørgsmål mv., hvis ikke svaret er på hjemmesiden.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvordan får vi viden om ændringer vejledninger mv.?

Som vi tidligere har oplyst, sker der løbende revision af de forskellige vejledninger, informationsmateriale mv. LDD arbejder på løbende at sikre, at de link vi udsender, altid linker til de seneste udgaver af det informationsmateriale, der udgives og udarbejdes.

Vi har pt. fanget følgende opdateringer fra Sundhedsstyrelsen:

Instruks til ledelsen i dagtilbud
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200408-SST-Instruks-til-ledelse-i-dagtilbud.pdf

Information til personale i dagtilbud
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200408-SST-Information-til-medarbejdere-i-dagtilbud.pdf

Instruks til personale i forbindelse med genåbning af dagtilbud
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200408-SST-Instruks-til-personale-i-dagtilbud.pdf

 

Er der mulighed for hjælp hos Praksiskonsulenterne?

Tirsdag 21/4 2020 orienterede vi om udgivelsen af hæftet ”Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien”, som altid kan downloades i sin nyeste udgave på dette link:
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200421-Faghaefte-til-dagtilbud-0-6-ar-om-paedagogik-i-en-Coronatid.pdf

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at hæftet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Praksiskonsulenterne og på flere områder er tydeligt henvendt til kommunale dagtilbud. På den baggrund skal selvejende og private dagtilbud lade sig inspirere af indholdet og sikre, at institutionens eget særkende ligger som en overordnet ramme, således at institutionens relation til kommune m.fl. danner udgangspunktet for inspirationen.

I øvrigt tilbyder Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet målrettede, praksisnære rådgivningsforløb til dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Deres mål er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært ud fra en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Praksiskonsulenterne tilbyder flere forskellige rådgivningsforløb, som kan søges af forvaltninger og dagtilbud.

Rådgivningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det lokale kvalitetsarbejde.

Rådgivningsindsatsens faglige indhold tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskning har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Hvis institutionen er interesseret i kontakt til Praksiskonsulenterne, kan man henvende sig om pædagogik, forældresamarbejde og meget andet af faglig pædagogisk karakter.

Se mere information om praksiskonsulenterne og kontaktinformationer her:
https://emu.dk/dagtilbud/praksiskonsulenterne/hvem-er-praksiskonsulenterne

 

Løn- og HR-spørgsmål

Der er kommet en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet vedr. vurdering af arbejdsskader i relation til sygdom som følge af COVID-19 – hvad nu?

Beskæftigelsesministeriet har udsendt vejledning af 21. april i forhold til evt. anerkendelse af COVID-19 som arbejdsskade.
LDD arbejder på nærmere information til jer omkring indberetning m.v., og vi vil i næste nyhedsbrev orientere yderligere om dette.

 

Økonomi-, IT- og regnskabsspørgsmål

Hvilken indflydelse vil aftalen om kompensation for forældrebetaling have for de private dagtilbud?

Regeringen og samtlige folketingets partier indgik 22/4 2020 en aftale om forældrebetaling, der betyder, at forældre til børn i dagtilbud, SFO og klubber kan kompenseres for forældrebetalingen i genoplukningsperioden fra 15/4 og frem til 11/5, såfremt:

  • forældrene ikke har anvendt deres dagtilbudsplads
  • der er reduceret åbningstid i dagtilbuddet eller
  • dagtilbuddet ikke kan tilbyde pasning alle ugens dage.

Herudover bortfalder særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der normalt er frokostordning, som ikke tilbydes i genoplukningsperioden.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger. Reduktionen af forældrebetalingen vil indgå i en samlet forhandling med KL omkring COVID-19 relaterede udgifter, herunder ligeledes udgifter til rengøring, der omfatter ekstra håndvaske, håndsprit, vådservietter samt servicepersonale til rengøring. Det er derfor endnu ikke fastlagt præcist, hvorledes reduktionen kommer ud til de private daginstitutioner. LDD forventer dog, at de nærmere retningslinjer for administration af aftalen udmeldelses af den enkelte kommune.

Selvom det kan fremgå af den indgåede aftale, at der er aftalt dækning for andet end forældrekompensation og rengøring, er dette ikke aktuelt tilfældet.

Derfor anbefaler LDD vores medlemsinstitutioner at reducere i åbningstid, antallet af pladser eller lave turnusordninger for børnene, så Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed. I aftalen om forældrekompensation er der givet en klar forståelse fra Christiansborg af, at ikke alle forældre kan tilbydes pasning endnu. Den faktor er vigtig i prioritering af ressourcer.

Link til aftalen:
https://www.uvm.dk/global/news/uvm/2020/apr/200422-ny-aftale-om-foraeldrebetaling-i-dagtilbud-er-paa-plads

Hvorledes håndterer vi det så i praksis? 

LDD forventer umiddelbart, at kompensationen til forældrene skal gives direkte af den private daginstitution, som efterfølgende vil få det udlagte beløb refunderet af kommunen.

Forældreopkrævningen for maj måned for institutioner, som LDD foretager forældreopkrævning for, er i disse dage gået afsted til forældrene. Vi har derfor ikke har mulighed for at få en kompensation med i kørslen for maj måned. Vi vil derfor regulere en kompensation på plads med juni måneds opkrævning. Skulle der være særlige enkelttilfælde, hvor familier har behov for at modtage kompensationen retur for perioden allerede i maj, bedes institutionen kontakte sin regnskabskonsulent, der vil sørge for en manuel udbetaling.

Vi kører grundet disse særlige omstændigheder ikke rykkerprocedure for maj måned.

De forældre, der skal have kompensation, bedes I notere (”komp” samt perioden eks. 15/4-30/4) i feltet “kommentarer” på den stamdataliste, I indsender til jeres regnskabskonsulent. Ved spørgsmål hertil er I velkomne til at kontakte jeres regnskabskonsulent.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?