LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 16. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 16. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. marts 2020 [ download ]

Tak for jeres tilbagemeldinger på vores udsendte informationer i sidste uge. Siden vores udsendelse 13/3 2020 har LDD samlet op ift. ny information, spørgsmål mv.

Vi ser nu i LDD de første eksempler på institutioner, der rammes af stor sygdom, med mange syge børn, ansatte og forældre.

Vi anbefaler, at institutionen i disse situationer er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne og kommunen. Vi gør opmærksom på, at LDD IKKE kan rådgive om de sundhedsfaglige spørgsmål, hvorfor vi kun kan henvise jer til sundhedsmyndighedernes hotline mv.

Vær også opmærksom på, at I på LDD’s hjemmeside WWW.LDD.DK kan finde vores samlede og opdaterede informationsmateriale samt formentlig også finde svar på jeres forskellige spørgsmål. Derfor opfordrer vi jer til også at søge information på LDD’s hjemmeside.

I er fortsat velkomne til at skrive til os for afklaring af de spørgsmål, der måtte være. Vi vil forsøge at tage de generelle spørgsmål og svar med i vores informationsbreve.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Er alle daginstitutioner forpligtede til at holde lukket og tilbyde nødpasning?

Vi forventer, at der tirsdag 17/3 2020 udstedes en ny bekendtgørelse, som pålægger ALLE daginstitutioner at holde lukket for at begrænse smittespredning. Det vil betyde, at også ALLE private daginstitutioner skal lukke og tilbyde nødpasning iht. de kriterier, der er besluttet. Det er vigtigt, at institutionen holder sig orienteret om de retningslinjer, den lokale kommune laver for nødpasning, og kriterierne herfor. Vi har allerede nu oplevet forskelle i, hvorledes kommunerne fortolker og praktiserer kriterierne for nødpasning mv.

LDD er informeret om, at Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at der 17/3 2020 fremsættes et lovforslag som gør, at ministeriet for at begrænse smittespredning af coronavirus, kan udarbejde regler, der fraviger dagtilbudsloven. Lovændringerne om dette forventes at træde i kraft hurtigt efter vedtagelsen og formentlig i løbet af denne uge.

Hvis I ønsker at læse om det påtænkte påbud om lukning af alle private daginstitutioner og regler om nødpasning, kan I finde det på dette link: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/mar/200315-bekendtgoerelse-om-lukning-af-dagtilbud-skoler-mv.pdf?la=da

Det lovforslag, der fremsættes på tirsdag, og som må forventes vedtaget straks, hvorefter der kan fastsættes ændringer af dagtilbudsloven, findes på dette link: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/mar/200315-lovudkast-covid-19-buvm.pdf?la=da

 

Hvordan bliver institutionerne orienteret, når der sker lovændringer mv?

Når der sker lovændringer, vil disse fremgå af ministeriets hjemmeside. LDD vil løbende holde institutionerne orienteret om relevante ændringer. Hold derfor øje med LDD’s hjemmeside, ministeriets hjemmeside samt tjekke Sundhedsstyrelsen og den lokale, kommunale dagtilbudsforvaltning.

Hvis I har spørgsmål, kan I benytte Corona-hotlinen 72 22 74 59 med spørgsmål om f.eks., hvordan I kan vurdere smitterisikoen, og hvilke forholdsregler I skal tage i konkrete mulige tilfælde af virusramte: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/nyheder-og-meddelelser/nyhedsbreve/nyt-fra-regionen/nyt-2020-februar-corona-hotline/

Er vi er nødt til at aflyse forældremøde med valg til bestyrelsen – hvad gør vi?

Alle institutioner befinder sig i en situation, som man ikke har set fortilfælde for, og derfor opstår der spørgsmål, og der vil være uafklarede forhold.

Hvis institutionen på grund af lukning – og den generelle opfordring til ikke at forsamles mere end nødvendigt – ikke kan afholde forældremøde med valg til bestyrelsen, er det en ekstraordinær og særlig situation.

LDD vurderer, at denne ekstraordinære situation giver bestyrelsen mulighed for undtagelsesvist at udsætte det planlagte, og måske vedtægtsbestemte valgmøde, indtil disse særlige omstændigheder er ovre.

Bestyrelsen skal i sådan en situation sørge for tydeligt at informere forældrene om udsættelsen samt sørge for hurtigst muligt at få afholdt valgmøde, efter forholdene atter er begyndt at normaliseres.

Er der regler for, hvor mange ansatte der skal være til at udføre nødpasning?

Der er ikke klare regler for disse forhold. Det er lederen, der afgør, hvad der er nødvendigt for at opretholde nødpasning. En afvejning vil altid være, om man kan sørge for, at barn og forældre møder en ansat, som de kender og er trygge ved. Men det er ikke et krav, at der altid skal være en ansat til stede, som barnet kender, når barnet er i nødpasning.

Hvad gør vi, hvis alt personale rammes af sygdom?

Hvis alt institutionens personale rammes af sygdom, må institutionens leder i samråd med bestyrelsen kontakte sundhedsmyndighederne og kommunen for at finde en afklaring på dette forhold.

I kan altid kontakte LDD forud for nærmere rådgivning, inden kommunen kontaktes.

Kommunen skal inddrages for at sikre, hvorledes situationen omkring nødpasning mv. klares og aftales. Sundhedsmyndighederne for at afklare, om der er særlige forhold, der gør sig gældende.

 

Økonomi- og regnskabsspørgsmål

Hvordan skal institutionen forholde sig ift. forældrebetaling og madordning?

Regering mv. har været meget klare i deres udmeldinger vedr. den ordinære forældrebetaling, der ikke refunderes. LDD vurderer, at det som udgangspunkt også omfatter madordninger, som for de fleste kommuner ligger i selve pladsprisen for vuggestuebørn, hvor det er en særskilt arrangeret ordning for børnehavebørn.

I en privat daginstitution er der sådan set intet til hinder for, at man ift madordninger mv., beslutter at tilbagebetale eller modregne forældre de (pt.) 2 uger hvor institutionen er lukket, hvis der er ønske om dette, og institutionens økonomi er til det. En sådan beslutning bør i øvrigt træffes af bestyrelsen i den private institution.

Vi vil dog ikke anbefale jer at tilbagebetale den almindelige forældrebetaling, da forældrene ikke kan forlange dette, og det kan give jer udfordringer med at få udbetalt det kommunale tilskud, da disse ting følges ad.

Det rent administrative kan aftales direkte med jeres regnskabskonsulent i LDD.

Vi har et barn, der skal starte i institutionen, og forældrene ønsker at udsætte start.

Den nuværende situation er ikke uden udfordringer for hverken forældre, børn eller institutioner, og vi vil se flere situationer i den kommende tid.

Hvis der ikke i institutionens indmeldelsesbetingelser står noget om bindende tilmelding og heraf følgende betaling, må man meddele forældrene, at de godt kan udskyde optagelsestidspunktet, men at pladsen i så tilfælde vil blive tilbudt den næste på ventelisten.

Såfremt der er børn på ventelisten, eller der er andre, der er interesserede i pladsen, vil disse blive tilbudt den ledige plads.

 

Løn og HR-spørgsmål

Hvad må institutionen melde ud og til hvem, hvis en medarbejder bliver syg eller kommer i karantæne grundet corona?

Databeskyttelsesreglerne (GDPR) skal iagttages, hvis institutionen vil orientere kolleger eller forældre, hvis en medarbejder bliver syg eller kommer i karantæne grundet Corona. Hensynet bag en udmelding kan være, at kolleger og forældre til børn kan træffe de nødvendige forholdsregler. I den forbindelse skal der konkret overvejes i forhold til modtageren, hvad der er nødvendigt at melde ud i forhold til formålet med udmeldingen. Datatilsynet opfordrer til, at der overvejes:

  • om der er en god grund til at registrere eller videregive de pågældende oplysninger
  • om det er nødvendigt at specificere oplysningerne, herunder om formålet kan opnås ved at ”fortælle mindre”
  • om det er nødvendigt at nævne navne – f.eks. navnet på den person, der er smittet og/eller i hjemmekarantæne

 

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?