LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 13. marts 2020 [ download ]

Klik på download for at hente pdf-filen “Opslag om Covid-19, den 13. marts 2020 [ download ]

Information om COVID-19 til LDD's medlemsinstitutioner, den 13. marts 2020LDD har siden vores informations udsendelse 12/3 2020 samlet op ift. ny information mv.

Det kan oplyses, at I på LDD’s hjemmeside WWW.LDD.DK, kan finde vores samlede og opdaterede informationsmateriale men også finde svar på jeres spørgsmål.

Hvilken rolle har lederen af daginstitutionen i den nuværende situation?

LDD’s vurdering er, at lederen, ligesom ved normal institutions drift, skal sikre at der sker ledelse af institutionen. Institutionen er som sådan ikke lukket, men drives under særlige nødforhold pålagt af myndighederne.

Det betyder i praksis at lederen:

  • sikrer at en ledelsesrepræsentant kan kontaktes som under normal drift
  • sørger for at sikre institutionen har en mødeplan ved nødpasning
  • tager sig af de driftsmæssige spørgsmål der måtte være
  • sikrer at institutionen drives efter de regler og aftaler der er gældende
  • betjener bestyrelsen, forældre mv. som om institutionen fortsat var i normal drift
  • sørger for – hvis personale udfører opgaver for institutionen fra hjemmearbejdsplads – at det gøres inden for de fastsatte rammer i lovgivning mv.
  • løbende sørger for at kunne tilpasse nødpasning efter de behov der måtte kunne opstå inden for de retningslinjer der er gældende.

Er der særlige regler om informationer mv. ved en lukning?

LDD forudsætter, at institutionens leder altid sørger for, at der på institutionens indgangsdøre, hjemmeside mv. er oplysninger om lukning på grund af Corona virus, nødpasning mv. samt med de kontaktdata der er besluttet, således at forældre med behov for nødpasning eller andre altid kan komme i kontakt med institutionen (se vedlagte forslag). Dette vurderer LDD er en forudsætning for at kunne opretholde det kommunale tilskud samt at der, uanset driftsform, kan opkræves uændret forældrebetaling.

LDD forudsætter også, at lederen sikrer at kommunen har oplysninger om i hvilket omfang institutionen er nødåbent, lukket på grund af Corona virus eller er på tur, samt hvem der konkret har ledelsen af institutionen under forløbet.

Hvordan aftales/planlægges eventuel nødpasning?

Ministeren og bl.a. KL udtalte sig på et pressemøde 12/3 2020, om disse forhold.

Nødpasning er en mulighed for børn af for eksempel medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, politi, redningsfolk og for forældre, der pga. helt særlige behov ikke har andre muligheder for pasning.  Alle øvrige forældre er kraftigt opfordret til at holde børnene hjemme. Ved at lukke institutioner og steder, hvor mange mennesker mødes, er det håbet, at man kan undgå smittespredning/at smitte hinanden – for ikke at smitte vores ældre, svage og syge.

Det blev på pressemødet oplyst, at det er op til de enkelte kommuner at fastsætte de nærmere retningslinjer for nødpasning mv. På den baggrund er LDD’s anbefalinger fortsat, at man samarbejder med den lokale kommune om hvilke nærmere retningslinjer mv. der skal gælde for eventuel nødpasning.

For selvejende institutioner og puljeordninger er det vigtigt, at være i tæt dialog med kommunen om hvordan institutionen skal forholde sig og følger de retningslinjer kommunen giver.

Hvis institutionen oplever problemer om disse forhold er I velkommen til at kontakte os.

Hvem kan være omfattet af nødpasning?

Ministeren har udsendt en foreløbig oplistning af hvem der kan være omfattet af nødpasning.

Hun skriver at forældrene fortsat opfordres til at holde børnene hjemme og selv skabe pasning samt at kommunerne lokalt – ud fra nedenstående – skal udarbejde egne retningslinjer.

Nødpasning sker til henholdsvis:

  • 1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder
  • 2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder samt
  • 3) børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Yderligere skriver ministeren, at man, under nødpasning, skal være opmærksom på ikke at få samlet børnene i større grupper.

LDD anbefaler derfor, at børnegrupperne holdes små, og at de kun omfatter børn af forældre som beskrevet ovenfor. Det betyder, at forældrene skal være kaldt på arbejde uden valgmulighed, og det forudsættes, at der er en dialog med forældrene om muligheder for alternativ pasning, da nødpasningen som nævnt skal begrænses mest muligt.

Kan en privat institution nægte at tilbyde nødpasning eller ikke at tilbyde nødpasning, når den ikke har børn, hvor forældre begge arbejder i social- og sundhedsvæsenet?

Som det fremgik af Børne- og undervisningsministerens udtalelse ved pressemødet 12/3 2020, så vil kriterierne for nødpasning blive udstukket lokalt, altså af den enkelte kommune, hvilket LDD opfordrer de private institutioner at følge. Alternativet til ikke at tilbyde nødpasning efter kommunens retningslinjer og efterfølgende forældreklager til kommunen over dette, vil kunne få den konsekvens, at man bliver trukket i driftstilskud.

Skal kommunen tilbyde nødpasning til børn i private institutioner?

Hvorvidt kommunen vil stille nødpasning til rådighed for børn fra private daginstitutioner, hvor der ikke er et reelt behov for nødpasning, er det kun pågældende kommune der kan svare på. Umiddelbart vurderer LDD, at kommunerne ikke er indstillet på at tilbyde nødpasning i kommunale institutioner.

Hvordan er private institutioner stillet i forhold til forældrebetaling

Ministeren var meget klar på pressemødet 12/3 2020 i forhold til forældrebetaling og det er helt i tråd med LDD’s skrivelse fra 12/3 2020.

Der er fuld forældrebetaling i lukkeperioden, også selvom en institution lukker helt ned, hvis der ikke blandt forældrene er behov for nødpasning.

Institutionen vil altid skulle kunne tilbyde nødpasning hvis behovet opstår.

Ministeren og KL oplyste på pressemødet, at kommunerne informeres om, at der skal opkræves fuld forældrebetaling i nedlukningsperioden, således foretages der samme behandling af forældre, uagtet hvilken type institution barnet er indmeldt i.

Forældre der fremkommer med ønsker om reduktion, vil ikke blive imødekommet, da forældre allerede har budgetteret med at skulle betale et fast månedligt beløb, hvilket også er tilfældet i denne situation.

Bliver institutionen trukket i driftstilskud fra kommunen under en nedlukning?

LDD er informeret om, at det er regeringens, og dermed ministerens klare holdning, at der udbetales driftstilskud som ved normal drift. Ministeriet vil sikre dette ved en klar udmelding til KL og kommunerne.

Paraplyorganisationerne har 13/3 2020, været i dialog med Kommunernes Landsorganisation (KL), der oplyser at deres udlægning af fortsat udbetalt driftstilskud er, at en forudsætning for udbetaling af driftstilskuddet er, at institutionen opretholder drift og løbende tilbyder nødpasning hvor der er behov. Det vil sige, at der er tilbudt nødpasning (og at forældrebetaling også opkræves).

Hvilke opgaver kan pædagogisk ansatte der er hjemsendt sættes til at løse?

Som situationen er for øjeblikket, kan medarbejdere der sendes hjem, sendes hjem med løn, og kan blive pålagt afspadsering indenfor rammerne af deres overenskomst, ligesom hjemsendte medarbejdere står til rådighed for arbejdsgiver i den planlagte arbejdstid. En leder kan bede sit personale om at møde ind på arbejde, selv om børnene bliver holdt hjemme eller for at varetage nødpasning da ledelsesretten ikke er sat ud af spillet i denne situation.

Det er dog vigtigt, at arbejdsgiveren forholder sig til intentionen i myndighedernes melding om at forsøge at dæmme mest muligt op for smittespredningen.

Hvis personale arbejder hjemmefra, gælder der så særlige regler ift. GDPR?

Når personale arbejder hjemmefra, gælder databeskyttelsesreglerne (GDPR), når der i arbejdet indgår personhenførbare oplysninger. Hvis der i institutionen er fastlagt en særlig politik for hjemmearbejde, bør der gøres opmærksom herpå for at sikre at den følges. Generelt bør det af institutionen indskærpes, at medarbejderne ved hjemmearbejde behandler personoplysninger med forsigtighed.

Kan forældre kræve at det er ”kendte voksne” der passer barnet under nødpasning? 

Der er tale om nødpasning, så det er der ikke nogen garanti for. Men institutionen bør selvfølgelig gøre alt for, at pasningen er så tryg og god som muligt.

Hvad hvis et barn bliver smittet mens det er i nødpasning? 

Børn menes ikke at være i særlig risiko for at blive smittet. Hvis det sker, så skal barnet blive hjemme, ligesom med al anden sygdom.

Hvem kan beslutte om en institution skal holdes lukket (bortset fra nødpasning)?

Selvejende institutioner og puljeordninger er omfattet af beslutningen om at alle offentlige dagtilbud skal holdes lukket, hvorfor en lukning ligger i den myndighedsbeslutning der er kommunikeret ud om dette.

For private institutioner er det lidt anderledes. Beslutningen om at lukke de kommunale dagtilbud og opfordringen til de private dagtilbud om at gøre det samme, bakker LDD op om. Skulle en bestyrelse i et privat dagtilbud beslutte, ikke at ville følge myndighedernes opfordring, vurderer LDD, at man må kunne forvente at blive pålagt en tvangslukning. LDD opfordrer som tidligere nævnt alle private dagtilbud til at følge de offentlige institutioner og de regler mv. der udstikkes for disse, hvad enten regler mv. laves nationalt eller i den enkelte kommune.

LDD, vurderer at der fra ministeriel side, og fra øvrige myndigheder, er en vilje til at behandle alle dagtilbud ens ift. forældrebetaling og driftstilskud, hvorfor der ikke kan være nogle objektive begrundelser for at private dagtilbud ikke skal holdes lukket på lige fod med offentlige daginstitutioner.

Kan man bede rengøringspersonalet om at gøre hovedrent?

Ledelsesretten er der ikke ændret ved. En ledelse (lederen af institutionen) kan altid prioritere i den enkelte medarbejders opgaver mv., hvorfor ledelsen godt kan bede om, at der sker hovedrengøring og andre rengøringsrelaterede opgaver.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?