LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 18. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 18. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 18. marts 2020 [ download ]

 

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 18. marts 2020Vi får løbende spørgsmål af forskellig karakter ind og har modtaget flere positive meldinger om vores informationsbreve. Vi takker for alle jeres bemærkninger, spørgsmål mv., som er med til at sikre, vi har fornemmelse for jeres behov mv.

Vi vil godt benytte lejligheden til at rose bestyrelser og ansatte for det fantastiske arbejde, I hidtil har gjort, og at I på trods af tidsrammer mv. får løst en næsten umulig opgave.

Vores anbefaling er fortsat, at I er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne og jeres kommune, samt er opmærksomme på, at der på LDD’s hjemmeside WWW.LDD.DK er samlet vores opdate-rede informationsmateriale, hvor I formentlig også kan finde svar på jeres forskellige spørgsmål.

I fortsat velkomne til at skrive til os for afklaring af de spørgsmål, I måtte have. Vi forsøger at tage jeres generelle spørgsmål og vores svar med i vores informationsbreve.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvad gør man, hvis en forælder (frisør/tatovør/tandlæge/massør mv.) ikke som pålagt lukker sin virksomhed og fastholder at have krav på nødpasning?

Den pågældende forælder må her skønnes at overtræde det forbud, der er lavet af myndighe-derne. Spørgsmålet er et sundhedsfagligt spørgsmål, som skal besvares af sundhedsmyndighe-derne, og institutionen må kontakte myndighedernes hotline på tlf. 7020 0233.

Personalet i institutionen er forpligtet til at passe de børn, som er i nødpasning, uanset personalets eventuelle bekymringer for selv at blive smittet. Hvis personalet ikke ønsker at passe de pågæl-dende børn, vil det være at sidestille med arbejdsvægring (se tidligere svar på spørgsmål: ”Hvis en medarbejder nægte at udføre en arbejdsopgave under henvisning til coronavirus”).

Hvornår træder den nye bekendtgørelse om nedlukning og nødpasning i kraft?

Den nye bekendtgørelse, som bl.a. pålægger private og selvejende dagtilbud (samt kommunale dagtilbud) på Børne- og Undervisningsministeriets område at holde lukket og tilbyde nødpasning, trådte i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00. Den er således gældende nu.

Bekendtgørelsen kan findes på dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Hvor finder vi yderligere information fra Børne- og Undervisningsministeriets om Covid-19?

Informationsmaterialet fra Børne- og Undervisningsministeriets findes på dette link:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutioner

 

Løn- og HR-spørgsmål

Kan kommunen pålægge ansatte i selvejende institutioner at afspadsere?

Først og fremmest skal ledelsen i institutionen sikre, at disse forhold afklares og besluttes uden inddragelse af personalet. Der er et forhold mellem institutionen og kommunen, som de ansatte i sidste ende blot skal informeres om, når bestyrelse og ledelse har besluttet sig for praksis. Hvis altså det i sidste ende har betydning for de ansatte.

I forhold til det ansættelsesretslige har LDD i et tidligere svar (Hvordan er reglerne vedrørende ferie og afspadsering i forhold til situationen med hjemsendelse ifm. covid-19?) oplyst, at institutionerne kan pålægge medarbejdere at afspadsere iht. gældende arbejdstidsregler.

Hvorvidt det er retfærdigt eller ej at pålægge afspadsering til en medarbejder, der altid står til rådighed og dermed har mange afspadseringstimer stående og nu bliver straffet i forhold den ufleksible medarbejder, der ingen afspadseringstimer, må ledelsen afklare inden for sin ledelsesret. Men det vil altid være en suveræn  ledelsesbeslutning, om man vil benytte retten til at pålægge afspadsering.

Om kommunen rent faktisk kan pålægge ansatte i selvejende institutioner afspadsering, er straks mere tvivlsomt. Det er som fastsat i lovgivning og vejledning bestyrelsen, der har arbejdsgiveransvaret i en selvejende institution. Samarbejdet med kommunen er reguleret i driftsoverenskomsten/ driftsaftalen. Det betyder også, at kommunen IKKE i detaljer, som f.eks. et pålæg om tvungen afspadsering, vil kunne beslutte, at dette er gældende i selvejende institutioner. Afspadsering vil altid være et arbejdsgiveranliggende (ledelsesretten). LDD mener, at enhver ansvarlig arbejdsgiver vil sikre, at man ikke har medarbejdere, der betales for at lave ingenting, når man som arbejdsgiver har mulighed for at varsle afvikling af afspadsering.

Kan ansatte i en selvejende eller privat institution pålægges at skulle arbejde i en kommunal institution, hvor kommunen også tilbyder nødpasning for børn fra selvejende institutioner?

Kommunen kan ikke umiddelbart pålægge personale fra en selvejende eller privat institution forflyttelse til en kommunal institution eller ledelsesmæssigt at blive underlagt kommunen som arbejdsgiver. Selvejende og private institutioner er selvstændige juridiske enheder og arbejdsgiver for de medarbejdere, der er ansat i den enkelte institution.

Bestyrelse og ledelsen i en selvejende eller privat institution vil kunne beslutte og meddele personalet, at de skulle gøre midlertidig tjeneste i en kommunal institution, hvis nødpasningen nødvendiggør det.

En selvejende eller privat institutions kan beslutte sig for at samarbejde med kommunen om nødpasning og inden for tidligere nævnte rammer lade sit personale udføre arbejdet midlertidigt på en anden lokation end normalt.

Personale i selvejende og private institutioner ikke uvant med at tage på tur til fx springcenter, svømmehal, en offentlig legeplads mv. I disse situationer udføres arbejdet ikke på den lokation, hvor arbejdsgiveren har sin fysiske adresse, men på det sted, hvor til turen mv. er gået. Det vil derfor ikke være unormalt, at arbejdet også kan udføres andre steder end, hvor institutionens adresse officielt er placeret.

Det skal understreges, at ledelsesretten for personale, som gør midlertidig tjeneste på en anden lokation, fortsat er hos den selvejende eller private institution. Hvis personale, der gør midlertidig tjeneste på en anden lokation, oplever udfordringer ift. ledelse mv., skal den pågældende medarbejder henvende sig til sin ”normale” leder for afklaring.

Hvis en selvejende eller privat institution ikke ønsker at indgå i et tilbudt samarbejde med kommunen om nødpasning, vil det være den enkelte selvejende eller private institution, der lokalt skal sørge for at etablere og personalemæssigt dække nødpasning mv.

 

Økonomi- og regnskabsspørgsmål

Er der særlige forhold for opsigelsesvarsel, hvis forældre vil melde deres børn ud af institutionen?

Helt grundlæggende er intet ændret i forhold til forældrebetaling ifm. nedlukning/karantæne. Heller ikke, hvis forældre ønsker at udmelde barnet pga. deres egen økonomiske situation. Der er ikke ændret på regler mv., hvad angår opsigelsesvarsel.

Selvejende institutioner er omfattet af den lokale kommunes regler mv., hvorfor det bliver kommunen, der administrerer regler mv.

Private institutioner har selv deres egne lokale regler, som er skrevet i vedtægterne. Her gælder opsigelsesvarslet naturligvis stadigvæk, og LDD anbefaler, at man fastholder disse regler.

I tilfælde af udebleven betaling anbefaler LDD, at der hurtigt rykkes for betaling, og at sagen om nødvendigt sendes til inkasso.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?