LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 16. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 16. april 2020

I dag er det Dronning Margrethes 80-års fødselsdag, hvilket Covid-19 har sat sit aftryk på fejringen af.

Samtidig genåbnede over halvdelen af landets dagtilbud 15/4 2020. Der har været gjort et stort forarbejde for at sikre en god, sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig korrekt genåbning.

LDD har stor ros til alle dagtilbudsmedarbejdere, ledelse og frivillige bestyrelsesmedlemmer med flere, som får denne næsten umulige åbning til at lykkes. Der skal her lyde en stor tak til alle jer, som i stedet for at finde problemer og fejl er gået på med krum hals og iver og får en genåbning til at ske. TAK!

Også her efter åbningen af dagtilbudsområdet følger LDD udviklingen tæt og arbejder fortsat på at skaffe afklaringer på de spørgsmål, som stadigvæk kræver yderligere afklaring fra ministerier eller fra myndigheder. Vi udsender fortsat ny og relevant information til institutionerne, når dette foreligger.

I er stadig velkomne til at sende os afklarende spørgsmål mv.

 

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvem bestemmer, om et dagtilbud kan genåbne?

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 16. april 2020Der har gennem de seneste dage være flere spørgsmål til LDD for at finde en afklaring af, hvem der konkret bestemmer, om et dagtilbud kan genåbne.

Selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst/-aftale

Ift. en genåbning af selvejende dagtilbud fremgår det af bekendtgørelsen om genåbning af dagtilbud og skoler, at det er bestyrelsen eller den person, der har ansvar for dagtilbuddet, der ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, om ophold for børn og unge i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Da selvejende dagtilbud har en driftsoverenskomst, anbefaler LDD derfor, at en genåbning og de nærmere betingelser for dette aftales i tæt samarbejde og dialog med den enkelte kommune.

Private dagtilbud, der er godkendt som privatdrevne dagtilbud

Hvad angår. genåbning af private dagtilbud fremgår det af bekendtgørelsen om genåbning af dagtilbud og skoler, at det er bestyrelsen eller den person, der har ansvar for dagtilbuddet, der ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, om ophold for børn og unge i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Da et privat dagtilbud modtager kommunalt tilskud pr. barn, anbefaler LDD derfor, at den enkelte kommune orienteres om de rammer, der er besluttet i det private dagtilbud.

En genåbning bør derfor planlægges og aftales i tæt samarbejde og dialog med den enkelte kommune, så det private dagtilbud ikke risikerer at planlægge genåbning og åbningstider, som bevirker, at kommunen efterfølgende vil kunne nedsætte driftstilskuddet.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Hvad gør vi med medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper?

Mange har i forbindelse med genåbning af institutioner (0-6-års området) spurgt til, hvordan man skal forholde sig til medarbejdere, som enten tilhører gruppen af særligt sårbare eller har pårørende i husstanden, der er særligt sårbare, og som kan være i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver syge med COVID-19. 

LDD anbefaler, at man følger myndighedernes anbefalinger.

De særligt sårbare grupper defineres i Sundhedsstyrelsens vejledning om genåbning af dagtilbud, der også beskriver, hvordan man skal forholde sig til medarbejdere i risikogruppen. Vejledningen findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D

Sundhedsstyrelsen vurderer, at de angivne medarbejdergrupper som udgangspunkt kan møde på arbejde. Det anbefales ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, pr. automatik arbejder hjemmefra eller sygemeldes. Sundhedsstyrelsen vurderer, at smitterisikoen ikke er større i dagtilbud end i det øvrige samfund.

Medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, dvs. skal ikke have kontakt med nogen, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19.

Tilhører medarbejderen en risikogruppe, skal lederen og medarbejderen sammen vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende fortsat varetager sin funktion helt som vanligt. I vurderingen skal der tages stilling til, hvor stor eksponeringsrisiko den enkelte er udsat for, hvilke muligheder der er for ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet, samt hvordan den ansatte selv vurderer både egen tryghed og risiko. Eksempelvis kan det aftales, at den ansatte, for at minimere risikoen yderligere, ikke har forældrekontakt, alt efter hvad der giver bedst mening i forhold til den ansatte og institutionen. Er den ansatte usikker eller i tvivl omkring forholdene, anbefales den ansatte at kontakte egen læge for en lægelig vurdering af forholdene.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning specifikt, at gravide medarbejdere i dagtilbud ud fra et udvidet forsigtighedsprincip, både over for den gravide og for det ufødte barn, skal have hjemmearbejdsplads fra graviditetsuge 28 uden udgående funktioner fra hjemmet.

Hvis I oplever medarbejdere i den særlige risikogruppe, som ikke vil møde på arbejde, og hvor der er afsøgt muligheder for ændringer i arbejdstilrettelæggelsen, anbefaler vi, at I kontakter os i HR.

 

Økonomi-, IT- og regnskabsspørgsmål

Hvordan forholder det sig med ekstra udgifter i forbindelse med genåbning?

(Dette afsnit henvender sig udelukkende til institutioner, der har deres administration hos LDD)

I forbindelse med aftalen indgået mellem regeringen og KL om dækning af øgede udgifter i forbindelse med genåbning forventer LDD, at den enkelte institution skal kunne dokumentere udgifterne for at opnå kompensation.

Vi har derfor tilrettet bogholderi og lønsystem, således at udgifter vedr. Covid-19 samles, så der kan opnås et overblik over de samlede udgifter vedr. genåbningen, der let kan videreformidles i forbindelse med søgning af kompensation.

Når I godkender EAN-fakturaer, skal vi således bede jer sætte et af nedenstående kontonumre på de udgifter, der vedrører Covid-19: 

Varekøb og tjenesteydelser uden moms: konto 60240

Varekøb og tjenesteydelser med moms: konto 60249

Udgifter i forbindelse med merarbejde eller vikardækning skal ligeledes indberettes særskilt i lønsystemet.

Der vil en af de kommende dage blive lagt en vejledning ud til særskilt indberetning på MIT, der hvor I plejer at modtage jeres information om lønindberetning mv.

Såfremt I har spørgsmål hertil, er I velkomne til at kontakte jeres regnskabs- eller lønkonsulent.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan skaffe nok håndsprit?

LDD kan forstå, at flere selvejende og private institutioner har problemer med at fremskaffe håndsprit. Enten fordi der ikke vil blive udleveret håndsprit fra de kommunale lagre, eller fordi den normale leverandør ikke er i stand til at levere.

LDD har derfor været i dialog med vores samhandelspartner SIMI, som flere institutioner allerede benytter LDD’s indkøbsaftale med, for at høre om de eventuelt kan hjælpe. Vi kan på den baggrund anbefale, at man prøver at bestille håndsprit hos SIMI på simi@simi.dk og oplyser om sit medlemskab samt institutionsnummer i LDD, så vil SIMI forsøge at hjælpe jer, så vidt det er dem muligt.  

 

 

 

 

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?