LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 30. marts 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 30. marts 2020

Klik på download for at hente pdf-filen “Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 30. marts 2020 [ download ]

 

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 30. marts 2020Vi er nu gået ind i den tredje uge med lukning og nødpasning i dagtilbud. LDD oplever, at institutionerne lige så stille er ved at finde rammerne for den nye og forandrede hverdag. Der sker hele tiden en udvikling i spørgsmål og henvendelser, samt at disse ikke mindst affødes af nye tiltag mv. fra regeringen og myndighederne.

Vi forsøger løbende at skaffe afklaringer på de spørgsmål, som kræver afklaring i ministerier eller ved myndigheder. Så snart vi har noget, sørger vi for at få det sendt videre til institutionerne.

I dette nyhedsbrev har vi særligt fokus på de aftaler, der er indgået vedrørende udlån af personale, samt aftalen om, at ansatte i selvejende dagtilbud er omfattet af den kommunale overenskomst i et vist omfang kan afvikle ferie og afspadsering.

 

Løn- og HR-spørgsmål

Hvilke regler er der for udlånsaftale i forbindelse med medarbejderes evt. udlån til arbejde i en helt anden funktion og et helt andet sted?

Som vi tidligere har oplyst via Information om COVID-19 den 23. marts, har KL og Forhandlingsfælleskabet indgået en fælleserklæring, som bl.a. BUPL og FOA har tiltrådt, og som også dækker selv-ejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Såfremt I får brug for, at personalet skal arbejde andre steder og i andre funktioner, vil vi opfordre til, at der udarbejdes en udlånsaftale. BUPL har udarbejdet en vejledning herom, som beskriver rammerne for dette i form af en udlånsaftale, som er vedhæftet denne mail.

Skulle det blive aktuelt for jer, at medarbejdere skal arbejde i en anden funktion og et andet sted, vil vi anbefale jer at tage kontakt til HR for udformning af en konkret udlånsaftale og yderligere rådgivning herom.

Som tidligere nævnt gælder fælleserklæringen ikke private og puljeinstitutioner, men LDD vil endnu engang opfordre til, at også disse institutioner udviser mest mulig fleksibilitet og samarbejde i forhold til løsninger i den svære situation, som samfundet står i p.t.

Opstår der tvivl, eller har I andre udfordringer, er I som vanligt velkomne til at kontakte HR for afklaring.

Aftalen vedlægges dette nyhedsbrev og kan også findes på dette link:
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/03/Rammer-for-udlån-af-pædagoger-fra-selvejende-institutioner-til-kommunale-institutioner.pdf

Hvordan er aftalen om afvikling af frihed under nedlukningen og hjemsendelse grundet Coronavirus?

Det offentlige arbejdsmarkeds parter har på baggrund af statsministerens opfordring indgået aftaler om afvikling af frihed for offentligt ansatte (kommune, region og stat) i hjemsendelsesperioden grundet Coronavirus. Formålet med aftalerne er at bidrage til, at det offentlige arbejdsmarked står bedre rustet til et opgaveefterslæb, når samfundet vender tilbage til normalsituationen.

Aftalerne er gældende fra den 28. marts 2020 og bortfalder den 14. april 2020.

Aftalen for kommunalt ansatte omfatter også ansatte i selvejende daginstitutioner og puljeinstitutioner i de tilfælde, hvor institutionen er omfattet af KL`s overenskomster. Det er nemlig forskelligt for de konkrete puljeinstitutioner, hvad de er omfattet af.

LDD har efterfølgende indgået enslydende aftale med BUPL for pædagoger og FOA omfattende pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i private dagtilbud og de puljeinstitutioner, der er omfattet af LDD’s overenskomst.

Vi skal bemærke, at den endelige aftale for de institutioner der er omfattet af de private overenskomster, formelt skal godkendes i FOA’s hovedbestyrelse tirsdag 31/3 2020. Dette forventes dog at være en formalitet og vi melder ud så snart vi har bekræftelse på dette, således I kan iværksætte dette når en sådan godkendelse foreligger.

Der forventes lignende aftale vedr. køkken/rengøring. LDD forventer udmelding herom i morgen.

Aftalerne omhandler alene ferie og 6. ferieuge for indeværende ferieår (udløber den 31. april 2020) samt afspadsering.

Aftalerne betyder, at ansatte i private og selvejende dagtilbud, der ikke varetager arbejdsopgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til 13. april 2020 skal afvikle frihed op til 5 arbejdsdage.

Friheden der afvikles, kan være ferie, afspadsering eller 6. ferieuge. Omsorgsdage eller seniordage kan også anvendes efter medarbejderens ønske. Der kan ikke pålægges afholdt ferie uden løn. De evt. ansatte, der ikke har hverken ferie eller afspadsering til gode, vil dermed ikke kunne pålægges afholdelse. Der kan således kun pålægges ferie/afspadsering i forhold til, hvad den enkelte ansatte har til gode, dog max. 5 arbejdsdage.

Ferie kan varsles afviklet, selvom denne er aftalt overført til det kommende ferieår.

Arbejdsgiver beslutter efter forudgående dialog med medarbejderen, hvilken type frihed der anvendes, samt hvornår friheden afvikles. Friheden skal afvikles i hele dage. Det opfordres til at overveje, om friheden kan gives i 3 dage op til påsken og 2 dage sammenhængende i uge 16.

Ferie, 6. ferieuge eller afspadsering, der er afviklet i perioden fra den 13. marts til 27. marts 2020 medregnes i ovenstående 5 dage.

Afviklingen af friheden kan pålægges med dags varsel, men der opfordres til, at det planlægges og varsles tidligst muligt.

Aftalt frihed i perioden fra den 14. april til 30. april 2020 kan med dags varsel fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen, skal disse erstattes.

Medarbejderen udfører ikke arbejde eller står til rådighed på de dage, der afvikles frihed.

Der kan udover ovenstående fortsat aftales og varsles ferie og afspadsering efter gældende regler i overenskomsterne.

For de institutioner, hvor de ansatte er ansat på individuelle vilkår (ikke omfattet af nogen overenskomst), vil det være vilkårene i de individuelle kontrakter, herunder ferieloven, der er gældende.

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?