LDD >> Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 08. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 08. april 2020

Information om COVID-19 til LDD’s medlemsinstitutioner, den 08. april 2020I forlængelse af Statsministerens pressemøde 6/4 2020 har bl.a. Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud.

I denne informationsskrivelse gennemgår vi indholdet af vejledningen. Vejledningen kan også findes på dette link:
http://danskedaginstitutioner.dk/wp-content/uploads/2020/04/20200407-Vejledning-til-dagtilbud.pdf

For god ordens skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at den gradvise, kontrollerede genåbning af dagtilbud vil skulle ske fra onsdag 15/4 2020.

Som det har været tilfældet for alle øvrige tiltag i forbindelse med Coronavirussen, vil genåbning af dagtilbud skulle ske i tæt samarbejde med den enkelte kommune og sundhedsmyndighederne, da det er dem, der skal udarbejde de nærmere regler, vejledninger mv. for genåbningen af dagtilbud.

LDD forudsætter derfor, at institutionerne samarbejder med kommuner og lokale sundhedsmyndigheder om at afklare de helt konkrete omstændigheder og mulighederne for genåbning af den enkelte institution.

På den baggrund er det LDD’s opfordring, at alle institutioner, som vi også hidtil har anbefalet, samarbejder tæt med de lokale kommuner og myndigheder om en smidig og hurtig genåbning af dagtilbuddet.

Det er vigtigt, at ledelsen af institutionen sætter sig grundigt ind i de regler, der bliver udstukket. LDD er opmærksom på, at nogle af tiltagene kan virke omstændelige og svære at overholde. Uanset de udfordringer, der måtte være, er LDD’s rådgivning, at alle institutioner overholde de udmeldte regler og vejledninger.

LDD’s vurdering er, at manglende overholdes af udmeldte regler og vejledninger kan have stor betydning for institutionens fortsatte drift, og at det for private dagtilbud vil kunne have indflydelse på institutionens fortsatte godkendelse.

LDD er ved at udarbejde et inspirationskatalog til ledelsen af dagtilbuddene. Det er planlagt til at indeholde overvejelser mv. ifm med den gradvise og kontrollerede genåbning af dagtilbud. Dette vil i løbet af eftermiddagen 8/4 2020 blive lagt på LDD’s hjemmeside.

LDD har som en konsekvens af den gradvise genåbning stadigvæk foreløbig indtil 10/5 2020 aflyst alle interne og eksterne møder, samt al kursusaktivitet.

Vi vil benytte lejligheden til igen at gøre opmærksom på, at LDD ikke har mulighed for at vurdere eller rådgive om sundhedsmæssige spørgsmål eller henvendelser om konkrete regler mv. ift. genåbning. Som allerede nævnt kan vi kun anbefale, at institutionerne holder sig godt opdateret via hjemmesiderne fra myndigheder, ministerier samt ikke mindst den lokale kommune og sundhedsmyndighederne.

LDD følger situationen tæt og arbejder fortsat på at skaffe afklaringer på de mange spørgsmål, som kræver yderligere information fra ministerier eller fra myndigheder. Så snart vi i LDD har nye og relevante informationer, sender vi det videre til institutionerne, når dette foreligger.

Skulle I have spørgsmål, er I fortsat velkomne til at stille dem til os. Vær opmærksom på, at svarene på mange af spørgsmålene kan findes på LDD’s hjemmeside. Det vil ofte være meget hurtigere for jer at benytte den funktion.

Pædagogiske og ledelsesrelaterede spørgsmål

Hvilke konkrete forholdsregler skal institutionerne tage?

 • Sundhedsstyrelsen angiver at ledelsen af dagtilbuddet skal sikre sig følgende konkrete tiltag for genåbning af dagtilbud:
 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd (der skal tages udgangspunkt i nedenstående punkter bl.a. om hygiejne)
 • At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes håndsprit
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn.
 • At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19 (der skal tages udgangspunkt punkt 2 i Sundhedsstyrelsens vejledning om gradvis genåbning).
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom (hertil kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale).
 • Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide, jf. punkt 3 i Sundhedsstyrelsens vejledning om gradvis genåbning).

Konkrete tiltag til at forebygge smittespredning

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • børn og ansatte vaske hænder i faste intervaller på, fx inden der startes på en ny leg, og minimum hver anden time.
 • børn og ansatte vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde. Ansatte skal hjælpe børnene med at vaske hænder.
 • ansatte vaske hænder efterfulgt af hånddesinfektion ved bleskift og hjælp til næsepudsning.
 • ansatte vaske hænder med vand og flyende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra en stue til en anden eller er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue.
 • kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, lommetørklæder og underlagspapir.
 • ansatte og børn, der ikke er i nærheden af vand og flydende sæbe, anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, fx på ture. Hvis hænderne er synligt rene kan der anvendes håndsprit. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.

Aflevering/afhentning af børn

 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved at børnene afleveres i intervaller.
 • Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.
 • Undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., med personer som du ikke bor i husstand med.

Rengøring

 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 % hospitalssprit efter brug.
 • Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.
 • Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette fx være, når børnene sover, spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette fx være når de spiser og når de går hjem. Herudover efter en konkret vurdering af brug.
 • Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
 • Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter CO-VID-19 epidemien er overstået.
 • Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.
 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet. Der skal anvendes spritservietter til rengøring. Der skal vaskes hænder før og efter brug.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelæn-dere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.

Indretning

 • Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem stuer i forhold til ankomst, frokost og pauser, således at mange ikke er samlet på samme tid.
 • Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne. Der skal ikke leges med børn på andre stuer. Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx. fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).
 • Legepladsen kan inddeles, så børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon
 • Der skal sikres let adgang til god håndhygiejne med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndhygiejne i personalerum, da kan opsættes dispen-sere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler med brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv.

Afstand mellem hinanden

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem de voksne.
 • Aktiviteter skal planlægges, så det foregår i mindre grupper af de samme børn.
 • Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret.
 • Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.
 • Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter imellem børnene.
 • Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per. barn i børnehaver. Dette er en fordobling af de normale anbefalinger iht. Bygningsreglementet, BR 186.

Mad og kantiner

 • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80°C i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Maden må ikke deles.
 • Al mad skal portionsanrettet. Der må ikke være buffet.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

Transport også skovbørnehaver/institutionsbusser

 • Transport fra institutionen skal arrangeres således, at børnene kan placeres i bussen med afstand på to meter fra hinanden. Dette kan betyde at transporten skal ske i flere busser end normalt.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra institutionen.

Hvornår må ansatte og børn komme i institution?

Sundhedsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside følgende:

Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud eller på arbejde igen.

Hvornår er man syg?

Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller dagtilbud.

Hvilke regler gælder ved sygdom opstået i dagtilbuddet?

Dagtilbud er ikke uvante med at forholde sig hvad man gør, hvis et barn eller en ansat bliver akut syg, mens vedkommende opholder sig i dagtilbuddet.

Sundhedsstyrelsen har yderligere i sin vejledning beskrevet, hvorledes institutionerne konkret forholder sig, hvis der blandt børn eller personale opstår COVID-19, mens disse opholder sig i institutionen. I vejledningen står der bl.a. følgende:

Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud eller på arbejde, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Hvis en person, der har været i dagtilbud eller på arbejde, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende institution informeres om det, med henblik på, at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på et forældreintranet eller lign.

Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne må møde op dagtilbuddet. Dagtilbuddet anbefales samtidig at gøre de berørte børn, forældre og ansatte, der har været en nær kontakt til den smittede opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altid er ledelsens ansvar, at institutionen er opmærksom på vejledningen, og at alt personale er instrueret i, hvordan man rent konkret skal agere i den enkelte institution.

Hvilke regler gælder, hvis en i husstanden er smittet med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med påvist COVID-19 i så stor udstrækning som muligt isolerer sig i eget hjem væk fra de øvrige i husstanden og afholder sig fra fysisk kontakt med de øvrige personer i hjemmet, jf. generelle råd til personer, der har tegn på sygdom. På nedenstående link kan der findes yderligere informationer om dette:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece-Til-dig_-der-har-tegn-paa-sygdom

Hvis man bor sammen med en person, som har påvist COVID-19, må man gerne komme i dagtilbud eller på arbejde. Der opfordres til, at man i disse tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt er særligt opmærksom på, om man selv udvikler symptomer på sygdom og i så tilfælde bliver hjemme. Personer, der forlader husstanden, skal hu-ske at vaske hænder, lige inden hjemmet forlades.

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderer Sundhedsstyrelsen, at man kan smitte, 48 timer før symptomerne viser sig. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. Det antages, at størstedelen af smitte sker fra personer med symptomer.

Hvis der forekommer smitte fra personer uden symptomer, sker det ikke ved hoste/nys, men ved at der overføres smitstof fra næse og mund via hænder til genstande og overflader, der berøres af andre. Der smittes ved ligeledes ved, at der røres ved næse/mund. Hyppig håndvask med vand og flydende sæbe, rengøring (særligt af kontaktpunkter, som fx håndtag) og afstand er derfor de vigtigste elementer i at hindre smittespredning.

Hvordan er reglerne for, hvilken afstand man skal holde til hinanden?

Så vidt det er muligt, skal der sikres afstand mellem børnene, når de sidder ved borde. Der anbefa-les et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i vuggestuer, 4 m2 pr. barn i børnehaver. Dette er helt konkret en fordobling af de normale anbefalinger (Bygningsreglementet, BR 185).

Der er ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i et dagtilbud. Sundheds-styrelsen anbefaler, at for at nedsætte smittespredning er det vigtigt, at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen(ne) gennem hele dagen både inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.

Ledelsen skal sikre, at der er mulighed for indrette lokalerne, så der tages hensyn til, hvor mange personer der planlægges at være til stede i de enkelte rum. Det kan derfor være nødvendigt at opdele børnene i mindre grupper eller at tilrettelægge dagen, således børn opholder sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet, for at sikre den nødvendige afstand.

Ved legeaftaler uden for dagtilbuddet anbefales forældrene, at der leges med så få børn som muligt og med børn fra den gruppe i dagtilbuddet, som barnet i forvejen er sammen.

Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på 2 meter fra hinanden for at forebygge smitte. Smitte med COVID-19 sker primært via kontaktsmitte, og smitstof overføres via hænder og berørte genstande. Ved symptomer som hoste og nys kan det dog også ske via dråber, der kan sætte sig på overflader og genstande, der derefter berøres af andre. Ved host og nys falder dråberne hurtigt til jorden og vil typisk ikke bevæge sig længere væk fra udgangspunktet end 2 meter.

Er der særlige regler for rengøring og tøjvask?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at rengøring med vand og sæbe medfører, at snavs og mikroorganismer løsnes og fjernes fra overflader. Det kan reducere forekomsten af mikroorganismer og dermed også nedsætte risikoen for smitte ved berøring af overflader.

Da virus kan overleve på overflader, er der et stort behov for hyppigt at få rengjort de overflader, som hænder hyppigt har kontakt med (såkaldte ”kontaktpunkter”). Det omfatter blandt andet legetøj, håndtag, gelændere, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Der-udover er det vigtigt at have fokus på de flader, der er i børnenes nå-højde.

Rengøring kan suppleres med desinfektion af kontaktpunkter, men det forudsætter, at der er gjort rent, før der bruges desinficerende midler.
Tøj kan blive forurenet ved færden i det offentlige rum. Smitterisiko via tekstiler anses dog generelt for at være begrænset.

Da virus kan overleve på overflader, er der et stort behov for hyppigt at få rengjort de overflader, som hænder hyppigt har kontakt med (såkaldte ”kontaktpunkter”). Det omfatter blandt andet legetøj, håndtag, gelændere, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Der-udover er det vigtigt at have fokus på de flader, der er i børnenes nå-højde.

Rengøring kan suppleres med desinfektion af kontaktpunkter, men det forudsætter, at der er gjort rent, før der bruges desinficerende midler.

Tøj kan blive forurenet ved færden i det offentlige rum. Smitterisiko via tekstiler anses dog generelt for at være begrænset.

Hvor kan vi finde yderligere information om sundhedsfaglige spørgsmål ifm. genåbning?

Sundhedsstyrelsen henviser til deres allerede eksisterende anbefalinger bl.a.:

 • Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Sundhedsstyrelsen, 2013
 • Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, Sundhedsstyrelsen, 2019
 • Forebyggelsespakke om hygiejne, Sundhedsstyrelsen, 2018
Sundhedsstyrelsen udarbejder ligeledes informationsmateriale med specifikke forholdsregler i relation til COVID-19 til familier med børn i dagtilbud, som kan findes på www.sst.dk/corona, og som i forbindelse med genåbning sendes ud til alle forældre via e-boks.

Yderligere anbefaler LDD, at man holder sig orienteret på sin egen kommunes hjemmeside, samt:

Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?