LDD >> # Beretninger >> Formandens beretning vedr. år 2018

Formandens beretning vedr. år 2018

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde
den 28. maj 2019

Vedrørende år 2018.

Formandens beretning.

Kære repræsentantskab.

Nu er der igen gået et år, siden jeg aflagde min forrige beretning. Og der har igen i år, været gang i udviklingen – både internt og eksternt.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med dagens program, regnskabet og fungerer samtidig som en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Min beretning har i år følgende overskrifter: 

 • Jubilæumsåret – LDDs 50 års jubilæum
 • Stadig større administrative krav til institutionerne
 • Bestyrelsens arbejde i året der er gået
 • Organisationens økonomi
 • Arbejdet på kontorerne
 • Protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
 • Hvad arbejdes der med af nye projekter
 • Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
 • Møder og kurser
 • Fester, arrangementer og runde dage
 • Samarbejdspartnere
 • Det faste Repræsentantskab
 • Afslutning


Jubilæumsåret – LDD´s 50 års jubilæum.
Året 2018 – og dermed vores 50 års jubilæumsår – blev et dejligt år for LDD. Hold da op for en fest og fejring af organisationens runde dag.

Som jeg nævnte sidste år, så var det vores Direktør Palle Woss Petersen, der havde fået frie hænder til at overraske os med et arrangement. Og jeg skal da i den grad love for, at han fik overrasket alt og alle. Et fantastisk arrangement på Marienlyst Strandhotel i Helsingør, med glade gæster, masser af underholdning og løbende overraskelser igennem hele dagen og aftenen.

Vi oplevede også vores Protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – i et ualmindeligt godt festhumør og man mærkede ganske tydeligt, at hun virkelig nød dagen og vores selskab. Faktisk oplyste hendes hofchef på dagen, at Prinsessen havde udtrykt ønske om at blive lidt længere end den time vi i første omgang havde aftalt. Prinsessen blev der i næsten to timer. Det var en noget speciel dag på flere måder. Det var jo LDD´s jubilæumsdag men det var også Prinsessens jubilæumsdag, da hun også kunne fejre 50-års jubilæum som Projektor den selv samme dag – den 14. juni 2018!

For dem af jer der ikke kunne deltage i arrangementet, kan jeg kort resumere: Vi startede arrangementet med en lille velkomstdrinks på terrassen – i ganske godt vejr – hvor der blev underholdt med musik fra tiden for organisationens stiftelse i 1968. Musikken blev fremført at Rikke Mølgaard og Søren Sebber Larsen, der også havde indspillet en CD, som efterfølgende blev uddelt til de tilstedeværende. Vi havde et par dejlige solrige og lune timer på terrassen, hvor også Jørgen de Mylius underholdt med anekdoter fra musikken i året 1968, og hvor prinsessen havde lejlighed til at komme lidt rundt og tale med de mange glade gæster.

Middagen blev indtaget i Marienlystsalen, hvor der igennem hele aftenen var underholdende indslag fra vores konferencier Stine Bruun der også optrådte som bakkesangerinde og den bedre halvdel i ”Birgit og Helge”. Herudover underholdt Søren Sebber Band, Rikke Mølgaard og Bobo Moreno. Aften blev sluttet af med fællessangen ”Congratulations” – ligeledes fra 1968, hvor hele Landsorganisationens personale udgjorde det store og meget velsyngende kor. En alt i alt utrolig dejlige dag og aften, hvor vi alle kunne fejre LDD´s runde dag.

Stadig større administrative krav til institutionerne.
Året bød også på mere administration for jer institutioner. Med henvisning til Hvidvaskloven, er det blevet indført, at også selvejende institutioner skal registrere hvem der ejer virksomheden? Det er jo i sig selv lidt absurd, al den stund at der er tale om en selvejende institution – altså en institution der ejer sig selv! Vi har her i LDD naturligvis forståelse for, at der – ikke mindst i lyset af Danske Bank skandalen – skal være styr på hvidvask af penge, og hvor pengene kommer fra og hvor de forsvinder hen. Men vi er dog alligevel af den opfattelse, at dette er i en noget anden liga, når vi taler om driftsmidler fra kommunerne til de private og selvejende daginstitutioner.

Der rejste sig tillige det interessante spørgsmål, om hvorvidt et frivilligt medlem af en institutionsbestyrelse kunne komme i klemme i ”systemet” ved f.eks. arbejdsløshed, understøttelse o.a., når man skal registreres som ejer af en virksomhed(institution)??

Vi satte derfor vores advokat til at undersøge sagen, og der blev korresponderet med såvel Civilstyrelsen som Erhvervsministeriet om problematikken. Man kunne godt se problemet og man ville vende tilbage til os senere, og indtil da kunne institutionerne under LDD få dispensation til Ikke at lade sig registrere før der lå en afgørelse. Den kom så her ved årsskiftet, og faldt ikke ud til vores fordel, forstået på den måde, at man fra såvel Styrelse som Ministerie, var af den opfattelse, at det nu engang var lovgivningen og at ALLE så måtte følge denne, selv om det kunne se lidt problematisk ud. Man forventer dog ikke, at det vil give problemer på kommunekontorerne eller hos arbejdsløshedskasserne.

Det er jo en ringe trøst, men der var altså ingen anden vej end, at nu måtte samtlige institutionsbestyrelser lade sig registrere som reelle ejere af institutionerne. Så nu er der igen lige lagt en administrativ opgave ud til institutionens ledere, der må sikre såvel registrering som af-registrering af bestyrelsens medlemmer – noget af et arbejde vil jeg mene, og noget af et elektronisk pres på ”systemerne” når samtlige selvejende institutioner i Danmark mangler ord– og her taler vi plejehjem, universiteter, skoler, daginstitutioner o.m.a.

Vi taler dog sammen i organisationerne, og vil forsøge at få lavet lovgivningen om, således, at daginstitutioner eventuelt kan overflyttes til dispensationslisten.

Herudover kom også lige ”Skattesagen” ind over i starten af året, hvor det heldigvis faldt ud til de selvejende institutioners fordel, at de IKKE er skattepligtige. Dog resterer der fortsat et arbejde med at få de institutioner der er registreret som forening, ændret til selvejende institutioner for at slippe for skattepligten.

Og så kom også Persondataforordningen! En kæmpe opgave for den enkelte institution, og ydermere en omkostningstung en af slagsen. Vi har løbende orienteret institutionerne om udviklingen, og vejledt og henvist til forskellige aktører på markedet. Nogle har klaret det selv, og andre har benyttet sig af de tilbud vi fik strikket sammen med vores samarbejdspartnere, LOU Advokaterne og BDO. Det har været en meget voldsom opgave, både i de enkelte institutioner men også her på kontoret. Vi er først lige ved at være i mål, med alle de forskellige kontrakter, aftaler, beskrivelser, manualer og hvad der nu ellers skal til for at opfylde lovens bestemmelser. Selvfølgelig skal vi passe på andres data, og det har vi da også gjort efter bedste evne hidtil, men det her er voldsomt. Vi håber, at tingene stille og roligt vil finde et fornuftigt leje som tiden går.

Bestyrelsens arbejde i året der er gået.
En enig bestyrelse valgte endnu engang at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Claus og jeg trives begge fortsat særdeles godt i bestyrelsesarbejdet, og har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med såvel hovedbestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Bestyrelsen har igen i år haft et interessant og rigtigt spændende år, hvor kommunernes konstante pres på ”de små institutioner”, og den fortsatte eksplosive udvikling i privatinstitutionerne, har fyldt rigtigt meget. Der er fortsat ganske mange institutioner der ønsker at overgå fra selvejende institution med driftsoverenskomst til selvejende privat institution. Ja, selv min egen lille institution i Hvidovre, er nu presset så voldsomt, så vi sidste år besluttede at starte processen og nu er så langt, at vi er klar til at gå privat. Det er godt nok lidt vemodigt, at der ikke længere er plads til de ”små” institutioner i kommunalt regi. I hovedbestyrelsen bakker vi fortsat op om de private institutioner, hvilket i praksis – for det meste – vil sige, at vi støtter de ”gamle traditionelle” selvejende institutioner i at overgå til privat drift.

Vi har i 2018 fortsat arbejdet med ”Skattesagen”. Det lykkedes heldigvis, ved fælles hjælp og vedholdende pres, at få skatteministerens lydhørhed for at ændre på lovgivningen således, at de selvejende institutioner med driftsoverenskomst og de selvejende privatinstitutioner, kan forblive skattefri. Vi er nu i gang med at konvertere de institutioner der er oprettet som foreninger, og dermed er skattepligtige, om til selvejende institutioner ved hjælp fra BDO.

Som nævnt sidste år, har vi fået påbud fra SKAT om, at vi fra 1. januar 2019 er momspligtig af vores administrative ydelser. Vi har hidtil haft en fritagelse tilbage fra 1978, men den er så ikke gældende mere. Vi har haft dialog med SKAT, advokater og revisorer, og vi arbejder fortsat på, at finde en løsning, så det ikke i væsentlig grad kommer til at påvirke vores medlemsinstitutioner. I skrivende stund, ser det ud til, at økonomiministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse, der giver kommunerne 100 % refusion af udgifterne til moms på administrationshonorarerne. Vi håber på, at der i løbet af 2019 findes en endelig løsning herpå.

Jo – der er gang i sagerne, og som nævnt tidligere, så har vi også brugt rigtigt meget tid på at orientere vores medlemsinstitutioner omkring lovgrundlaget i den nye Persondataforordningslov der trådte i kraft den 25. maj 2018!

DLO er fortsat et fast punkt på vores dagsordenen. Vores medlem af hovedbestyrelsen, Erik Paustian, var jo udpeget på Organisationssiden og sidder dermed i DLO´s bestyrelse og var valgt som næstformand. Erik har holdt os særdeles godt orienteret om arbejdet i DLO.

Desværre kom Erik ud for en forfærdentlig faldulykke i december måned, der indebar at han blev lammet, og i februar måned i år afgik han ved døden. Det er et stort tab for os, og Erik vil blive savnet og ikke mindst husket for sin store viden og indsigt i mange områder, og specielt indenfor det kommunale område. Erik – du skal endnu engang have en kæmpestor tak for din indsats i både DLO arbejdet og bestyrelsesarbejdet her i LDD – det satte både direktør og hele hovedbestyrelsen rigtig stor pris på.
Æret været dit minde!

Jeg vil også gerne bringe en rigtig stor tak til hele hovedbestyrelsen for både et godt, men også et konstruktivt, givende og særdeles kompetent samarbejde, og jeg ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde, såfremt jeg igen bliver valgt!

Organisationens økonomi:
Det er skønt, endnu engang, at kunne meddele, at vi i år kommer ud med et overskud og denne gang på ca. kr. 812.000.

Rigtigt godt gået – så endnu engang stort tillykke til Direktøren og hans samlede personalegruppe.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.

Arbejdet på kontorerne.
Det har været et hårdt, men som altid et spændende år. Samtlige medarbejdere har gjort – og gør fortsat – deres absolut yderste for at servicere både nuværende og nye institutioner på bedste vis.

På personalefronten kan jeg oplyse, at vi den 1. marts 2018 ansatte Tu Tuan Nguyen som IT supporter og assistance til Huan og Preben i ”IT- afdelingen”, for bl.a. at assistere med de mange opgaver for institutionerne ifm. overgangen til den nye Persondatalov. Tu kommer fra en lignende stilling i Danske Bank. Vi fandt også afløseren for Karen Skau Meincke. Det blev Dorthe Filtenborg. Dorthe kommer fra en tilsvarende stilling i FOBU. Dorthe startede i LDD som pædagogisk udviklingskonsulent den 2. januar 2019. Sofie (i team regnskab) er på barsel, og vi har ansat Heidi Stær i barselsvikariatet indtil udgangen af 2019.

Fra mig – og jeg ved, at det også gælder for den samlede hovedbestyrelse – skal der igen lyde et stort og rungende TAK til hele personalegruppen i LDD, for jeres store indsats – I gør det fremragende!

Protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.
Landsorganisationen Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har i den grad været i ”arbejdstøjet” for LDD i 2018, hvor hun deltog i vores store jubilæumsarrangement på Hotel Marienlyst i Helsingør, som jeg nævnte i min indledning. Det var en forhøjelse at se Prinsessen i særdeles godt humør, og ganske overrasket over at vi kunne dokumentere, at hun netop samme dag havde 50-års jubilæum ligesom organisationen. Vi havde fundet de gamle stiftelsesdokumenter frem hvoraf det fremgik, at prinsessen på stiftelsesdagen den 14. juni 1968 havde sagt ja, til at indtræde som Protektor for Landsorganisationen. Vi kunne så glæde prinsessen med en jubilæumsgave – en smuk broche – som hun straks tog på, med hjælp fra hendes hofdame.

Vi deltog tillige i Prinsessens Projektionsmøde, der blev afholdt på Hvidøre i Klampenborg, med deltagelse af de mange forskellige projektioner som Prinsessen er med i. Det var en dejlig dag, i fuld solskin, og med spændende indlæg fra SOS Børnebyerne, Wold Diabetes Foundations og Paradressurrytter Stinna Tange. Nogle skønne timer, hvor der var lejlighed til at få en snak med de mange forskellige organisationer.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.

Hvad arbejdes der med af nye projekter.
Som jeg efterhånden har skrevet rigtigt mange gange, kommer der flere og flere privatinstitutioner til. Det er fortsat primært eksisterende selvejende institutioner som ønsker at konvertere til privatinstitution. Hertil kommer enkelte kommunale institutioner der, som alternativ til lukning, gerne vil privatiseres. Vi har dog i årets løb også set ”helt nye” institutionsprojekter poppe op rundt om i landet. Der kommer også en del, der henvender sig for råd og vejledning i.f.m. ønsket om, at starte en helt ny daginstitution op.

LDD har et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi stadig får mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper.

Vi lever i LDD derfor til fulde op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal ”medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet”.

Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er brug for vores ekspertise samt råd og vejledning omkring etablering eller konvertering af daginstitutioner – og mange tak for det!

Endnu en gang en særdeles STOR TAK, og ikke mindst ROS for alle initiativerne, til vores Direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder ihærdigt på at styrke organisationens profil og samtidig har et godt fast greb om vores kultur her i LDD!

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre.
Igen i år har vi haft tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2018 har vi således 222 institutioner tilknyttet – store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden ganske mange ”sammenlagte” institutioner.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:

 • Evigglad, Aabenraa
 • Nørre Aaby Realskole, Nørre Aaby
 • Sindal Private Børnehus Myretuen, Hjørring
 • Brombærhaven, Thisted
 • Troldehulen, Ålborg
 • Tusindstrålen, Ålborg
 • Børnehuset Novrupvej, Esbjerg
 • Jerne Børnehave, Esbjerg
 • Fasangården, Frederikssund
 • Dronninglund, Brønderslev
 • Evigglad, Bov

Herfra skal der lyde et meget stort velkommen ”under paraplyen” til alle de mange nye institutioner. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til nogle institutioner i år, grundet kommunaliseringer, organisationsskrifte, ophør eller sammenlægninger:

 • Dragen, Nordfyn
 • Vindinge, Roskilde
 • Mariehønen, Løkken

Tak for et mangeårigt godt samarbejde – og til jer der fortsætter driften i andet regi, skal der også lyde et stort held og lykke til jer og god vind fremover.

Møder og kurser.
Vi har i år haft rigtigt godt gang i mødeaktiviteterne rundt om i landet. Der har bl.a. været afholdt kurser i Netværksopbygning for privatinstitutioner, Ledernetværkskurser, Bestyrelsesgrundkurser samt informationsmøder om den nye persondatalov samt temadage om: ”Kombinationstilbud” og ”Fleksibel børnepasning i private institutioner”, ”Ændringer i lederrollen” samt ”Markante forældre”. Vi har bl.a. været i København, Fjerritslev, Hvidovre, Aabenraa, Næstved, Randers, Odense, Lyngby, Ringsted, Glostrup, Viborg, Fredericia, Ålborg, Allerød og Rønne. Herudover har vi afviklet 1. modul af vores lederuddannelse i samarbejde med COK, i både Odense og Herlev.

Jeg vil endnu engang fremhæve vigtigheden af at man, som bestyrelsesmedlem i en selvejende institutionsbestyrelse, helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar. Så jeg kan kun på det kraftigste anbefale vores kurser – også for de nye ledere.

Fester, arrangementer og runde dage.
Vi har markeret os ved følgende arrangementer i årets løb bl.a:

 • Gurreparkens Børnehus – 10-års jubilæum som privat institution.
 • Solhøjgård Fritidshjem – 50-års fødselsdag
 • Strandkvarterets Børnehave – 80-års jubilæum

Herudover har vi som tidligere nævnt deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisations-udvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd m.m.

I løbet af 2018 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartere i forbindelse med runde fødselsdage og jubilæer. Herudover har vi deltaget i en del afskedsreceptioner for ”gamle” ledere. Et rigtigt stort tillykke og godt otium til jer alle – ingen nævnt, ingen glemt!

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.

Samarbejdspartnere.
Også en stor tak til ”søsterorganisationerne” for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med alle organisationerne inden for det organisatoriske selveje.

Det faste repræsentantskab.
Vi har igen i år trukket på ”lokale” kræfter hvor det har været påkrævet og muligt. Det er som altid dejligt at vide at I er der, og at vi kan trække på jeres lokale ekspertise når eller hvis, vi har brug for den!

Endnu engang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner!

Afslutning.
Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2018. Det har – som det forhåbentligt er fremgået – været endnu et særdeles spændende år.

Jeg er på valg i år, men som den opmærksomme læser måske har noteret sig, så glæder jeg mig over at være en del af denne organisation, hvorfor jeg gerne stiller mig til rådighed for endnu en periode i formandsstolen.

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

Den 20. maj 2018
Susanne Holm-Hansen
Formand

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?