LDD >> # Beretninger >> Formandens beretning vedr. år 2017

Formandens beretning vedr. år 2017

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde

den 30. maj 2018

Vedrørende år 2017.

Formandens  beretning.

Kære repræsentantskab.

Så er der gået endnu et år her i LDD. Og der har igen i år, været gang i udviklingen – både internt og eksternt.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med dagens program, regnskabet og fungerer samtidig som en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Min beretning har i år følgende overskrifter;

 1. Jubilæumsåret – LDDs 50 års jubilæum
 2. Bestyrelsens arbejde i året der er gået
 3. Organisationens økonomi
 4. Arbejdet på kontorerne
 5. Protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
 6. Hvad arbejdes der med af nye projekter
 7. Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
 8. Møder og kurser
 9. Fester, arrangementer og runde dage
 10. Samarbejdspartnere
 11. Det faste Repræsentantskab
 12. Afslutning

 

Jubilæumsåret – LDDs 50 års jubilæum

Det er en særlig speciel fornemmelse, at stå her som formand for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner lige netop i det år, hvor vi runder de 50 år. Jeg har naturligvis ikke været med i alle årene, men jeg har tilstrækkeligt kendskab til organisationen til, at jeg kan sige, at det har været noget af en rejse igennem kampe, nederlag og ikke mindst succeser. LDD har igennem alle årene kæmpet for opretholdelse af selvejet, både alene og sammen med de øvrige aktører på området. Kampe der er udkæmpet for det meste med kommunerne, der igennem tiderne kontinuerligt, har presset institutionerne økonomisk og udfordret dem på deres ret til selveje og selvbestemmelse.

Bortset fra de første år, hvor der var fremdrift over hele linjen, har det siden været en kamp, at medvirke til at retfærdiggøre eksistensen af selvejet. Heldigvis har vi været så heldige, at have nogle gode medarbejdere, der ikke har været bange for, at kæmpe imod, og samtidig have de faglige kvalifikationer hertil. Her tænker jeg naturligvis i første omgang på vores nuværende direktør og hans forgænger – Leif Wæber samt tidligere formænd som Helene Nielsen og Helle Ravn. Utrætteligt, er der blevet afholdt møder med politikere, Ministre og Ministerier, forvaltninger, embedsmænd og mange andre.

Vi har igennem årene haft vokseværk dog mest igennem de seneste 15 år. År efter år har vi fået stadig større tilgang af medlemsinstitutioner, og den største samlede tilgang kom i 2015, da vi fik ikke mindre en 52 nye medlemmer på et år, som følge af bl.a. vores søsterorganisation FRIE Børnehaves konkurs. Det var en af de helt store udfordringer og igen vil jeg rose personalestaben for det kæmpe arbejde det var, at få så mange institutioner ind på én gang uden at det måtte gå ud over servicen for de allerede værende medlemmer – tak for det og rigtigt godt gået.

Vi har i dag 218 institutioner tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og dermed er vi den største paraply for selvejende institutioner i Danmark, og det er jeg – og formentlig alle andre tilknyttet LDD – rigtigt stolte af. Det har aldrig været et mål i sig selv, at blive størst, men det er vi blevet fordi, at vi gør et godt stykke arbejde, og ikke mindst fordi, at der er mange af jer institutionsfolk, repræsentantskabsmedlemmer, LDD mandater og andre, der bakker os op og anbefaler os til andre. Tusinde tak for det.

Afholdelsen af vores repræsentantskabsmøde er lidt anderledes i år. Vi plejer, at afholde repræsentantskabsmødet og efterfølgende være vært ved et middagsarrangement og et lille underholdende indlæg. I år har vi af vedtægtsmæssige årsager valgt, at afholde vores repræsentantskabsmøde alene som et – ja, møde, idet det i henhold til vore vedtægter skal være afholdt inden udgangen af maj måned! Og vores jubilæum er jo som bekendt den 14. juni – hvilket jo så ikke har været muligt at afholde samtidig. Og holde to festlige arrangementer med 14 dages mellemrum, er måske – lige festligt nok!

Derfor har vi den 25. april 2018 udsendt indbydelser til repræsentantskabsmødet og efterfølgende udsendt indbydelser til formænd og ledere, repræsentantskabsmedlemmer og gæster til et festligt arrangement på Marienlyst Strand og Badehotel i Helsingør, der vil danne ramme omkring vores 50 års jubilæumsarrangement.

Jeg ser frem til et par dejlige dage i jeres selskab.

 

Bestyrelsens arbejde i året der er gået.

En enig bestyrelse valgte igen, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Claus og jeg trives begge fortsat særdeles godt i bestyrelsesarbejdet og har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Bestyrelsen har år haft et interessant og rigtigt spændende år, hvor kommunernes konstante pres på ”de små institutioner”, og den fortsatte eksplosive udvikling i privatinstitutionerne, har fyldt rigtigt meget. Der er fortsat ganske mange institutioner der vælger, at overgå fra selvejende institution med driftsoverenskomst til selvejende privat institution. Ja, selv min egen lille institution i Hvidovre, er nu presset så voldsomt, så vi sidste år besluttede at starte processen, og nu er så langt, at vi er klar til at gå privat. Det er godt nok lidt vemodigt, at der ikke længere er plads til de ”små” institutioner i kommunalt regi. I hovedbestyrelsen bakker vi fortsat op om de private institutioner, hvilket i praksis – for det meste – vil sige, at vi støtter de ”gamle traditionelle” selvejende institutioner i, at overgå til privat drift.

Vi har i 2017 arbejdet med ”Skattesagen”, hvor spørgsmålet omkring de selvejende institutioners skattepligt blev rejst. Det lykkedes heldigvis, ved fælles hjælp og vedholdende pres, at få skatteministerens lydhørhed for, at ændre på lovgivningen således, at de selvejende institutioner med driftsoverenskomst og de selvejende privatinstitutioner, kan forblive skattefri.

Herudover har vi fået påbud fra SKAT om, at vi fra næste år er momspligtig af vores administrative ydelser. Vi har hidtil haft en fritagelse tilbage fra 1978, men den er så ikke gældende mere. Vi har haft dialog med SKAT, advokater og revisorer, og vi arbejder i skrivende stund fortsat på, at se om der kan findes en løsning så det ikke i væsentlig grad kommer til, at påvirke vores medlemsinstitutioner.

Året 2017 var også året hvor de selvejende bestyrelser skulle registreres med ”reelle ejere”? I sig selv er det pudsigt, at en selvejende institution skal have en fysisk person som ejer? Men det er lovbestemmelser omkring hvidvaskregler der her rammer ind i virkeligheden. Vi har naturligvis forespurgt Erhvervsministeriet om rigtigheden heraf. Vi rejste spørgsmålet i lyset af, at de mange frivillige forældre der sidder i de selvejende bestyrelser, måske kunne komme i klemme i de forskellige offentlige systemer i forhold til eksempelvis, arbejdsløshedsforsikring, kontanthjælp o.a. Det kunne man godt se, men vi blev foreslået at kontakte Civilstyrelsen om spørgsmålet, men der er ualmindelig lang ventetid på et svar. Og indtil da, fik vores advokat tilsagn om, at vi fik dispensation for medlemmer af Danske Daginstitutioner til ikke, at lade sig registrere, før der foreligger en endelig afgørelse.

Jo – der er gang i sagerne, og som om det ikke skulle være nok, så har vi også brugt rigtigt meget tid på, at orientere vores medlemsinstitutioner omkring lovgrundlaget i den nye Persondataforordningslov der træder i kraft den 25. maj 2018! Vi har hen over efteråret 2017 og i foråret 2018 afholdt en række orienteringsmøder rundt om i landet, hvor advokater og IT-folk har orienteret om krav og indhold af den nye forordning. Selvfølgelig støtter vi alle op om, at der skal passes godt på personfølsomme data – og dem har vi jo mange af i vores branche – men det er godt nok en ganske voldsom opgave for de mange institutioner, ikke mindst økonomisk.

Bestyrelsen har i år valgt at indstille til repræsentantskabet, at vi laver en mindre, men væsentlig ændring af vores vedtægter. Det drejer sig om ”tilknytningskravet”, hvor det i § 4 fremgår, at nye medlemmer SKAL være bundet til organisationen i mindst 3 år. Det bliver stadig sværere og sværere for vores medarbejdere, at argumentere for lige netop dette krav, da ingen af vores ”konkurrenter” har noget tilsvarende. Så vi ser gerne, at det bortfalder. Herudover er det sådan, at vi i dag har et administrativt samarbejde med nogle af søsterorganisationerne, bl.a.  Børneringen og DLO. Da vi får flere henvendelser fra andre organisationer og institutioner om, blot at være administrationstilknyttet, vil vi gerne have rettet vedtægterne til, så de afspejler den praktiske hverdag. I kan mere specifikt se vedtægtsændringsforslaget, der er vedlagt som bilag. Jeg og hovedbestyrelsen håber, at I vil bakke op om dette.

DLO er fortsat et fast punkt på vores dagsordenen. Vores medlem af hovedbestyrelsen, Erik Paustian, er jo udpeget på Organisationssiden og sidder dermed i DLO´s bestyrelse og er i øjeblikket valgt som næstformand. Erik holder os særdeles godt orienteret om arbejdet i DLO.

Desværre må jeg her i skrivende stund viderebringe den sørgelig oplysning, at DLO´s mangeårige medlem af bestyrelsen – Joan Lundfort – er afgået ved døden, efter længere tids sygdom. Joans bortgang er et stort tab for selvejet. Joan ville i år have kunnet fejre sit 30 års jubilæum som frivillig og bestyrelsesmedlem i DLO. Alle der havde fornøjelsen af, at arbejde sammen med Joan, vil savne hendes humør, energi, engagement og omsorg for andre. En kæmpe tak for din indsats Joan – æret være dit minde!

Og mere i samme sørgelige boldgade. I år, måtte vi desværre sige farvel til en skattet bestyrelseskollega – Villy Jørgensen – der afgik ved døden i december måned, efter længere tids kamp mod kræften. Villy var en utrolig vellidt bestyrelseskollega, der kunne bidrage med sit altid positive sind og gode humør samt øse ud af sin store erfaring som forstander i en større institution i Københavns kommune. Du vil blive savnet Villy – æret være dit minde.

Erik – du skal endnu engang have en stor tak for din indsats i DLO arbejdet – det sætter både direktør og hele hovedbestyrelsen rigtig stor pris på.

Jeg vil gerne bringe en rigtig stor tak til hele hovedbestyrelsen for både et godt, men også et konstruktivt, givende og særdeles kompetent samarbejde, og jeg ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde.

 

Organisationens økonomi:

Det er skønt, endnu engang, at kunne meddele, at vi i år kommer ud med et overskud og denne gang på kr. 890.000.

Rigtigt godt gået – og specielt set i lyset af, at vi i år ikke fik tilskud fra Tips og Lottopuljen. Så endnu engang stort tillykke til Direktøren og hans samlede personalegruppe.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.

 

Arbejdet på kontorerne.

Det har været et hårdt, men som altid et spændende år. Samtlige medarbejdere har gjort – og gør fortsat – deres absolut yderste for, at servicere både nuværende og nye institutioner på bedste vis.

På personalefronten kan jeg oplyse, at vi startede året med, at fejre direktøren ved en lille reception, i anledning af hans 60 års fødselsdag. Det blev nogle skønne timer hvor jeg havde mulighed for, at hilse på nogle af de mange institutionsfolk og andre gæster der var mødt op fra store dele af landet, for at medvirke til at gøre dagen festlig.

I marts måned måtte vi sige farvel til vores jurist Cathia Mundeling og har i stedet sagt goddag til vores nye jurist Rebekka Rath.

Vores konsulent Karen Skau Meincke valgte, at gå på efterløn ved udgangen af september måned. Dog således, at vi stadig kan trække ad hoc på Karens kompetencer.

I oktober måned ansatte vil Johnny Jørgensen, der fremadrettet skal beskæftige sig med rekrutteringsassistance til vores bestyrelser og ledelser, når der skal rekrutteres ledere eller personale til institutionerne.

Held og lykke fremover til Cathia og Karen, og hjerteligt velkommen til Johnny og Rebekka her i LDD.

Der blev i året også ændret lidt i lokaliteterne, idet vi i Allerød tog de nye udvidede lokaler i brug i juli måned. Her har vi nu skønne medarbejdervenlige kontorlokaler tillige med forbedrede mødefaciliteter.

Fra mig – og jeg ved, at det også gælder for den samlede hovedbestyrelse – skal der igen lyde et stort og rungende TAK til hele personalegruppen i LDD, for jeres store indsats – I gør det fremragende!

 

Protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Landorganisationen Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har ikke været i ”arbejdstøjet” for LDD i 2017, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i. Men vi ser frem til at se Prinsessen til vores 50 års jubilæumsarrangement den 14. juni 2018 i Helsingør.

Direktøren og jeg, var sammen med Prinsessens øvrige projektioner, inviteret til en komsammen i anledningen af julen, først i Helligåndskirken og efterfølgende på Amalienborg, et meget smukt og stemningsfyldt arrangement.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.

 

Hvad arbejdes der med af nye projekter:

Som jeg efterhånden har skrevet om mange gange, kommer der flere og flere privatinstitutioner til. Det er fortsat primært eksisterende selvejende institutioner som ønsker, at konvertere til privatinstitution. Hertil kommer enkelte kommunale institutioner der, som alternativ til lukning, gerne vil privatiseres. Vi har i årets løb også set en del ”helt nye” institutionsprojekter poppe op rundt om i landet. Der er fortsat en del, der henvender sig, for råd og vejledning, i.f.m. ønsket om, at starte en helt ny daginstitution op.

LDD har fortsat et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi stadig får rigtigt mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper.

Vi lever i LDD derfor til fulde op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal ”medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet”.

Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er brug for deres ekspertise samt råd og vejledning omkring etablering eller konvertering, af daginstitutioner – og mange tak for det!

Endnu en gang en særdeles STOR TAK og ikke mindst ROS for alle initiativerne, til vores Direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder ihærdigt på, at styrke organisationens profil og samtidig har et fast greb om kulturen her i LDD!

 

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre.

Igen i år har vi haft tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2017 har vi således 218 institutioner tilknyttet – store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden mange ”sammenlagte” institutioner.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:

 • Fribørnehaven Skjoldborg, Thisted
 • Naturbørnehaven Tarup-Davinde, Faaborg-Midtfyn
 • Hjallerup Børnehave, Brønderslev
 • Nøddeskallen, Middelfart
 • Pedersborg børnehus, Sorø
 • Børnehavehuset Blæksprutten, Århus
 • Søstjernen, Skive
 • Naturbørnehuset Søstjernen, Fjerritslev
 • Kantatehuset, Herlev
 • Æblehuset, Herlev
 • Humlebo, Haslev/Fakse

Herfra skal lyde et meget stort velkommen ”under paraplyen” til alle de nye institutioner – vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til nogle institutioner i år, grundet kommunaliseringer, organisationsskifte, ophør eller sammenlægninger:

 • Ask Ygdrasil, Værløse
 • The Clean House, København
 • Karetmagerporten, Hvidovre
 • Odense Børnehave, Odense
 • Femagervejens Fritidshjem, Hvidovre

Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer der fortsætter driften i andet regi.

 

Møder og kurser.

Vi har i år, haft rigtigt godt gang i mødeaktiviteterne rundt om i landet. Der har bl.a. været afholdt kurser i Netværksopbygning for privatinstitutioner, Ledernetværkskurser, Bestyrelsesgrundkurser samt informationsmøder om den nye Persondatalov. Vi har bl.a. været i København, Fjerritslev, Århus, Billund, Aabenraa, Viborg, Roskilde, Odense, Lyngby, Næstved, Kolding, Randers, Middelfart, Aalborg, Ringsted samt Allerød

Jeg vil igen fremhæve vigtigheden af, at man som bestyrelsesmedlem i en selvejende institutionsbestyrelse helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.

 

Fester, arrangementer og runde dage.

Vi har markeret os ved en del arrangementer i årets løb bl.a:

 • Dalum Privat børnehave og vuggestues indvielse af ny vuggestue
 • Indvielse af ny vuggestue i Østbyens Børnehus
 • Regnbuens 75 års fødselsdag.

Herudover har vi som tidligere nævnt deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisations-udvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd m.m.

Vi har tillige deltaget i vores Protektor HKH Prinsesse Benediktes invitation til projektionsmøde, hvor der var mulighed for, at hilse på de øvrige af Prinsessens projektioner.

I løbet af 2017 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartere i forbindelse med runde fødselsdage og jubilæer, tillige med en del afskedsreceptioner for ”gamle” ledere. Et rigtigt stort tillykke og godt otium til jer alle – ingen nævnt, ingen glemt!

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.

 

Samarbejdspartnere.

En stor tak skal der også lyde til alle ”søsterorganisationerne” for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med alle organisationerne inden for selvejet.

 

Det faste repræsentantskab.

Vi har igen i år trukket på ”lokale” kræfter hvor det har været påkrævet og muligt. Det er som altid dejligt at vide, at I er der og, at vi kan trække på jeres lokale ekspertise, når eller hvis, vi har brug for den!

Endnu en gang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner!

 

Afslutning.

Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2017. Det har – som det forhåbentligt er fremgået – været endnu et særdeles spændende år.

Jeg er ikke på valg i år, men som den opmærksomme læser måske har noteret sig, så glæder jeg mig allerede til arbejdet i det kommende funktions år.

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

 

Den 18. maj 2018

Susanne Holm-Hansen
Formand

Udskriv siden
Top

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?